136
"واردات ترکیه را محدود می‌کنیم و از اسراییل و ایران محصول وارد می‌کنیم" طبق اعلان وزارت ...


907
"واردات ترکیه را محدود می‌کنیم و از اسراییل و ایران محصول وارد می‌کنیم"


868
"واردات ترکیه را محدود می‌کنیم و از اسراییل و ایران محصول وارد می‌کنیم"