36
منظور از آلودگی آب، آلودگی شیمیایی، یامیکروبی و آلودگی با مواد زاید آب دریاچه‌ها، رودخانه‌ها، اقیانوس‌ها و آب‌های زیرزمینی است.


409
در استاندارد بسیاری از کشورها از جمله ایران به توان خودپالایی رودخانه‌ها ... آلاینده‌های ...


354
عمده آلاینده های آلی آب ... تاکنون گونه های بسیاری از موجودات آبزی به ویژه در رودخانه ها در ...


924
تعریف آلودگی دریا و طبقه بندی آلاینده‌ها و انواع آلاینده های ... وارد رودخانه ها و ...


684
مدیر شرکت مهاب قدس گفت: تهدید اصلی برای کیفیت آب رودخانه کارون تخلیه مستقیم آلاینده های کشاورزی و شهری است.


945
آلاینده های ... از راه مخاط پوست وارد بدن شده و باعث عفونت می شود و در آب لجن و رودخانه ها ...


887
راه‌حل‌های تحلیلی ... حل تحلیلی معادله انتقال آلاینده در رودخانه با ضرایب ... کلیدواژه‌ها:


953
رودخانه‌ها از منابع اصلی تأمین آب شرب و کشاورزی هستند؛ بنابراین، کنترل و مدل‌سازی دقیق کیفیت آب رودخانه‌ها به‌منظور حفظ سلامت انسان‌ها و پایداری محیط‌زیست ضروری است.


358
مدیریت و تقلیل عملی آلاینده های رودخانه قمرود. سعید یارمحمدی،‌دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ی مدیریت محیط زیست – واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران


572
نانوذرات آهن صفر ظرفیتی گونه‌های دیگری از آلاینده‌ها نظیر ... رودخانه‌ها و پساب‌های ...


887
نانوذرات آهن صفر ظرفیتی گونه‌های دیگری از آلاینده‌ها نظیر ... رودخانه‌ها و پساب‌های ...


735
بسیاری از آلودگی ها می توانند به آب رودخانه ... این زباله ها از فراورده های ... - آلاینده های ...


893
تخریب چهار رستوران آلاینده بستر رودخانه ... جزو رودخانه های ... حریم رودخانه ها و ...


360
در اکثر شهر ها رودخانه‌ های ناحیه شهری و مسکونی همواره ... عوامل آلاینده آبهای رودخانه ها .


167
رودخانه ها بعنوان یکی از متغیرهای مهم محیط طبیعی علاوه بر تامین آب، از جنبه مناظر ژئومورفیک- اکولوژیک نیز اهمیت بسزایی دارند.


217
به گزارش خبرگزاری فارس از اهواز، بر اساس اعلام سازمان آب و برق خوزستان، شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی با ورود آلاینده‌ها و زهاب‌های خود یکی از آلوده کنندگان اصلی رودخانه …


627
عضو کمیته علمی کنفرانس ملی رودخانه کارون نسبت به تامین آب شرب مردم اهواز از رودخانه کارون و خطر سرطان‌زایی آلاینده‌های موجود در آب این رودخانه هشدار داد.


784
آلودگی دریاها ، رودخانه‌ها ... باران اسیدی به هنگام حمل توده هوایی که آلاینده‌های نوع ...


831
مقاله حاضر حاوی خلاصه ای از تحقیقات انجام گرفته در خصوص تاثیر آلاینده ها بر میزان تغییرات bod در رودخانه ها می باشد، bod پارامتر کلی می باشدکه به عنوا...


110
نتایج نشان داد آلاینده‌های کشاورزی با حجمی معادل ... کلیدواژه‌ها: بار آلودگی؛ رودخانه‌های ...