311
اختصاص یک هزار و 800خودروی مسافربری و خدماتی برای مراسم ... در مراسم اربعین اختصاص ...


3
اختصاص یک هزار و 800خودروی مسافربری و خدماتی برای مراسم ... در مراسم اربعین اختصاص ...


331
اختصاص یک هزار و 800خودروی مسافربری و خدماتی برای مراسم اربعین ... کاهش یک هزار و 845 ...


649
اختصاص یک هزار و 800خودروی مسافربری و خدماتی برای مراسم ... در مراسم اربعین اختصاص ...


760
اختصاص یک هزار و 800خودروی مسافربری و خدماتی برای مراسم ... در مراسم اربعین اختصاص ...


548
اختصاص یک هزار و 800خودروی مسافربری و خدماتی برای مراسم ... در مراسم اربعین اختصاص ...


986
۶۰ هزار قطار مسافربری ... اختصاص یک هزار و 800خودروی مسافربری و خدماتی برای مراسم ...


55
... پایانه مسافربری و خدمت ... یک‌هزار کیلومتر ... مراسم اربعین/ افزایش ...


255
... ها و زائرین مراسم اربعین ... از اربعین حسینی به مدت یک ... برای سفر اربعین; و ...


799
... شده بود یک نفر ... بود و هم اینکه هیچ خدماتی ... برای زائران اربعین ...


624
اختصاص یک هزار و 800خودروی مسافربری و خدماتی برای مراسم ... در مراسم اربعین اختصاص ...


271
... پایانه مسافربری و خدمت ... یک‌هزار کیلومتر ... مراسم اربعین/ افزایش ...


494
... ها و زائرین مراسم اربعین ... از اربعین حسینی به مدت یک ... برای سفر اربعین; و ...


727
... برای اربعین از ... شود و پس از مراسم اربعین این ... یک شهر هستند; اختصاص ۵۰۰ ...


806
... شده بود یک نفر ... بود و هم اینکه هیچ خدماتی ... برای زائران اربعین ...


112
فروش بلیت اتوبوس برای اربعین از تهران به سه پایانه چزابه، مهران و شلمچه آغاز شده است ...


622
... ایام اربعین سرور و ... برای خدمات رسانی اختصاص ... دو هزار نیروی خدماتی ...


697
... یک هزار اتوبوس از ... باشند و با راهداران استان برای ... در مراسم اربعین ...


51
کمین عروسکی داعش برای اربعین ... تن برای مراسم اربعین ... اختصاص یک میلیارد و 500 ...


865
بازگشت صدها هزار ایرانی ... حجم بودجه و تسهیلات اختصاص داده شده برای مراسم اربعین ...