967
اسامی فیلم‌های بخش «جایزه شهید آوینی» یازدهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» اعلام شد.


426
اسامی فیلم‌های بخش «جایزه شهید آوینی» یازدهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» اعلام شد.


237
ایران آنلاین-اسامی فیلم‌های بخش «جایزه شهید آوینی» جشنواره سینما حقیقت : : اسامی فیلم‌های بخش «جایزه شهید آوینی» یازدهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» اعلام شد.


449
اسامی فیلم‌های جایزه شهیدآوینی اعلام شد - ایسنا-بیست و دو فیلم مستند به بخش «جایزه شهید آوینی» دهمین دوره جشنواره بین‌المللی سینماحقیقت راه یافتند.


636
اسامی آثار بخش «جایزه شهید آوینی» جشنواره «سینماحقیقت» اعلام شد ... بین‌المللی ...


285
سوره سینما-اسامی فیلم‌های «جایزه شهید آوینی» جشنواره «سینماحقیقت» اعلام شد-اسامی فیلم‌های بخش «جایزه شهید آوینی» یازدهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» اعلام شد.


997
اسامی مستندهای کوتاه جایزه بین‌المللی شهید آوینی اعلام شد


332
اسامی فیلم‌های جایزه بین‌المللی شهید آوینی اعلام شد. ... منتخب جایزه بین‌المللی شهید آوینی ...


146
اقتصاد ایران: اسامی فیلم های بخش «جایزه شهید آوینی» یازدهمین دوره جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» اعلا


959
اسامی هیات داوران ششمین دوره جایزه بین‌المللی شهید آوینی اعلام شد. اسامی هیات داوران ششمین ...


771
بیست و دو فیلم مستند به بخش جایزه شهید آوینی دهمین دوره جشنواره بین‌المللی سینماحقیقت راه یافتند.


123
سوره سینما-اسامی فیلم‌های جایزه بین‌المللی شهید آوینی اعلام شد-اسامی فیلم‌های منتخب بخش جایزه بین‌المللی «شهید آوینی» نهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» اعلام ...


395
اسامی فیلم های بخش «جایزه شهید آوینی» یازدهمین دوره جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» اعلام شد.


289
سوره سینما-اسامی فیلم‌های «جایزه شهید آوینی» جشنواره «سینماحقیقت» اعلام شد-اسامی فیلم‌های بخش «جایزه شهید آوینی» یازدهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» اعلام شد.


360
اسامی مستندهای کوتاه جایزه بین‌المللی شهید آوینی اعلام شد


253
اسامی فیلم‌های جایزه بین‌المللی شهید آوینی اعلام شد. ... منتخب جایزه بین‌المللی شهید آوینی ...


805
اقتصاد ایران: اسامی فیلم های بخش «جایزه شهید آوینی» یازدهمین دوره جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» اعلا


714
اسامی فیلم‌های منتخب ... اعلام شد که ... اسامی فیلم‌های بخش «جایزه شهید آوینی» و ...


805
اسامی فیلم‌های منتخب بخش «مسابقه ملی» یازدهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» اعلام شد.


159
هفتاد و یک فیلم مستند به بخش «مسابقه ملی» نهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» راه یافتند که با یکدیگر رقابت خواهند کرد.