814
اضافه-کاری-ساعتی-چند- ... مزایای نقدی غیر مستمر عبارتند از اضافه کار ،پاداش انجام کار ، فوق ...


42
الف -نحوه محاسبه اضافه کار : ... آبان ماه امسال تولید چند مدل سواری در خودروسازان داخلی متوقف ...


204
هر کارگر حداقل بگیر مشمول قانون کار در سال 93 به ازای هر 1 ... حداقل مزد ساعتی: اضافه ... چند ...


779
حداقل دستمزد ساعتی سال ... ارقام دریافتی به ازاء هر ساعت کار و یا هر یک ساعت اضافه کاری در ...


426
یک مسئله ای در طول چند سال گذشته در بازار کار به وجود آمده که می ... اضافه کاری این گروه از ...


215
هر چند از دو ... این روش محاسبه اضافه کار برای هر پایه حقوق کاربرد دارد لذا جهت آشنایی ...


124
با احترام به محاسباپ شما در مورد نرخ اضافه کار ساعتی حداقل حقوق در سال 92 ... در چند دقیقه ...


226
اضافه کـار ساعـتی. ... چند نمونه از آراء صادره در هیات تشخیص که منتج شده از شکایات کارگران ...


146
14- با توجه به مقررات قانون کار، ساعت کار در ماه چند ... در ازای هر ساعتی که اضافه کار انجام ...


127
حداکثر اضافه کار ساعتی کارمندان (175) ساعت در ماه تعیین می شود، مشروط بر آنکه مجموع مبلغ اضافه ...


125
حداکثر اضافه کار ساعتی کارمندان (175) ساعت در ماه تعیین می شود، مشروط بر آنکه مجموع مبلغ اضافه ...


487
جدول ۴ ساله تغییرات مزد ساعتی ... سلام کارفرما معمولا تا چند روز ... قانون کار درباره ...


953
سلام حداکثر ساعات اضافه کاری در روز در موارد استثنایی مذکور در تبصره ماده 59 قانون کار چند ...


469
۱1- پرداخت فوق العاده اضافه کار ساعتی به کارمندان دستگاههای اجرایی مشمول این تصمیم نامه ...


979
چند رسانه‌ای ... همچنین حداکثر اضافه کار ساعتی کارمندان (۱۷۵) ...


550
وبلاگ خاص حقوق کار و ... تبصره ماده 59 اضافه ... به اين لحاظ هر چند شرط پيش بيني شده ...


695
متن قانون‌ کار مصوب 29 آبان‌ 1369->فصل سوم - شرایط کار ...


661
حداقل دستمزد ساعتی سال 93 مشخص ... ساعت کار و یا هر یک ساعت اضافه کاری در سال ... تا چند روز ...


963
ارقام دریافتی به ازاء هر ساعت کار و یا هر یک ساعت اضافه کاری در ... مزد ساعتی ... چند درصد ...


502
چند نکته کلیدی ... بالاتر از آن اضافه کار محسوب نمی ... صورت ساعتی کار میکنم و هر روز در ...