431
شانزدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی در شعبه 15 دادگاه انقلاب آغاز شد.


788
شانزدهمین جلسه دادگاه دقایقی قبل در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی و به صورت علنی برگزار شد.<br/>


512
شانزدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد نفتی آغاز شد.


52
ایسنا نوشت: در ادامه رسیدگی به پرونده متهمان نفتی، شانزدهمین جلسه دادگاه دقایقی قبل در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی و به صورت علنی برگزار شد.


798
پانزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی به اتمام رسید.


286
مشروح ششمین جلسه دادگاه ... افتتاح شانزدهمین ... دوم و سوم پرونده فساد بزرگ نفتی آغاز ...


687
شانزدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی در شعبه 15 دادگاه انقلاب برگزار شد.


111
سیزدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان نفتی به ریاست قاضی مقیسه آغاز شد.


415
بیستمین جلسه دادگاه متهمان نفتی ... نفتی، شانزدهمین جلسه ... جلسه-دادگاه-فساد-نفتی.


417
... نفتی، شانزدهمین جلسه دادگاه صبح ... آغاز هفتمین جلسه دادگاه ... دادگاه فساد نفتی ...


635
بیستمین جلسه دادگاه متهمان نفتی ... هجدمین جلسه دادگاه فساد نفتی ... ، شانزدهمین جلسه دادگاه ...


422
پایان محاکمه متهمین پرونده فساد نفتی ... جلسه شانزدهم دادگاه فساد ... آغاز شانزدهمین جلسه ...


618
در ادامه رسیدگی به پرونده متهمان نفتی، شانزدهمین جلسه دادگاه ... به فساد نفتی ... آغاز شد ...


920
نوزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان نفتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به صورت علنی ...


541
اعتقاد فرماندهان براین است که "در افزایش توان دفاعی از هیچ کس اجازه نمی‌گیریم".


647
اغاز شانزدهمین جلسه دادگاه فساد نفتی . ... / شانزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی اغاز شد.


408
در شانزدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد نفتی وکیل مدافع متهم ردیف اول این پرونده به ارائه دفاعیات خود در مقابل کیفر خواست صادره پرداخت.


23
او در دادگاه ... در شانزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده ... دیگر پرونده بزرگ فساد نفتی صبح ...


807
آغاز تحویل سالن‌های مصلی تهران برای آماده‌سازی نمایشگاه ...


546
پرونده فساد نفتی بانک ... نفتی در شعبه 15 دادگاه انقلاب آغاز ... شانزدهمین جلسه دادگاه ...