691
سرپرست باشگاه استقلال گفت:من برانکو نیستم و افشارزاده هستم و بعید است برای کسی کری بخوانم،ضمنا اینکه می‌گویند داوری‌ها به سود استقلال است را قبول ندارم.


533
سرپرست باشگاه استقلال گفت: من برانکو نیستم و افشارزاده هستم و بعید است برای کسی کری بخوانم، ضمنا اینکه می‌گویند داوری‌ها به سود استقلال است را قبول ندارم.


301
سرپرست باشگاه استقلال گفت:من برانکو نیستم و افشارزاده هستم و بعید است برای کسی کری بخوانم،ضمنا اینکه می‌گویند داوری‌ها به سود استقلال است را قبول ندارم.


796
سرپرست باشگاه استقلال گفت:من برانکو نیستم و افشارزاده هستم و بعید است برای کسی کری بخوانم،ضمنا اینکه می‌گویند داوری‌ها به سود استقلال است را قبول ندارم.


169
سرپرست باشگاه استقلال گفت:من برانکو نیستم و افشارزاده هستم و بعید است برای کسی کری بخوانم،ضمنا اینکه می‌گویند داوری‌ها به سود استقلال است را قبول ندارم.


342
... برانکو نیستم و بعید است برای کسی کری بخوانم!/داوری‌ها به نفع استقلال ... است برای کسی کری ...


981
... برانکو نیستم و بعید است برای کسی کری بخوانم!/داوری‌ها به نفع استقلال ... است برای کسی کری ...


746
... برانکو نیستم و بعید است برای کسی کری بخوانم!/داوری‌ها به نفع استقلال ... است برای کسی کری ...


274
جدیدترین و ... دیدار کرده است. به گزارش وبسایت ... فوتبال اروپا است، برای حضور در ...


649
سرپرست باشگاه استقلال گفت:من برانکو نیستم و افشارزاده هستم و بعید است برای کسی کری بخوانم، ضمنا اینکه می‌گویند داوری‌ها به سود استقلال است را قبول ندارم.