329
... دریایی ارتش،‌ اقتدار و بازدارندگی دفاعی کشور را در عرصه‌ دریا محصول وحدت،‌ هماهنگی و هم ...


262
... ای اقتدار و بازدارندگی دفاعی کشور را در ... در دریا حاصل هم‌افزایی نیروی دریایی ارتش است


473
... اقتدار و بازدارندگی دفاعی کشور در ... در دریا حاصل هم افزایی نیروی دریایی ارتش است ...


562
... و هم افزایی نیروی دریایی ... دفاعی کشور در دریا حاصل هم افزایی نیروی دریایی ارتش است


533
اقتدار و بازدارندگی دفاعی کشور در حوزه دریا حاصل هماهنگی و هم‌افزایی نیروی دریایی ارتش است


292
... دریایی ارتش،‌ اقتدار و بازدارندگی دفاعی کشور را در عرصه‌ دریا محصول وحدت،‌ هماهنگی و هم ...


324
... و بازدارندگی دفاعی کشور در عرصه‌ دریا را محصول وحدت،‌ هماهنگی و هم‌افزایی نیروی دریایی ...


135
و هم افزایی نیروی دریایی ... دفاعی کشور در دریا حاصل ... نیروی دریایی ارتش است . ... کشور در دریا ...


853
جذب 3 میلیارد دلار سرمایه خارجی برای توسعه و ... در کشور; ... نیروی دریایی ارتش جمهوری ...


468
... و بازدارندگی دفاعی کشور در حوزه دریا حاصل هماهنگی و هم‌افزایی نیروی دریایی ارتش ... است و ...


71
و هم افزایی نیروی دریایی ... دفاعی کشور در دریا حاصل ... نیروی دریایی ارتش است . ... کشور در دریا ...


976
جذب 3 میلیارد دلار سرمایه خارجی برای توسعه و ... در کشور; ... نیروی دریایی ارتش جمهوری ...


362
... و بازدارندگی دفاعی کشور در حوزه دریا حاصل هماهنگی و هم‌افزایی نیروی دریایی ارتش ... است و ...


459
... ارتش با هم‌افزایی و هم ... نیروی دریایی ارتش در ... اقتدار و بازدارندگی ...


787
اقتدار و بازدارندگی دفاعی کشور در دریا حاصل هماهنگی و هم ... افزایی نیروی دریایی ارتش ...


558
... اقتدار نیروی دریایی در ... و بازدارندگی دفاعی ... دریایی ارتش با هم افزایی ...


119
... حفاظت می‌کند و به این دلیل ... ایران نشده است. ... کشور ایران در عین همکاری با ...


90
اولین و پر بیننده ترین ... کاظمی فرمانده نیروی ... در فرودگاه مهرآباد سقوط کرد در ...


430
تعامل نیروهای دریایی ارتش و سپاه وضعیت ... و بازدارندگی دفاعی ایران در ... در دریا و ...


881
... در دریا حاصل هم افزایی نیروی دریایی ارتش است . ... اقتدار و بازدارندگی دفاعی کشور در ...