371
... و بازدارندگی دفاعی کشور ... در دریا حاصل هم افزایی نیروی دریایی ارتش است .


739
ستاد کل نیروهای مسلح در بیانیه‌ای اقتدار و بازدارندگی دفاعی کشور را در عرصه‌ دریا ...


410
... نیروی دریایی ارتش است . ... در دریا حاصل هم افزایی ... و بازدارندگی دفاعی کشور ...


43
... نیروی دریایی ارتش، اقتدار و بازدارندگی دفاعی کشور در عرصه ی دریا را محصول وحدت ...


859
و هم افزایی نیروی دریایی ... دفاعی کشور در دریا حاصل هم افزایی نیروی دریایی ارتش است


573
نیروی دریایی ارتش، اقتدار و ... دفاعی کشور در دریا حاصل ... و هم‌افزایی نیروی ...


498
... و بازدارندگی دفاعی کشور را در عرصه‌ دریا محصول وحدت،‌ هماهنگی و هم‌افزایی نیروی ...


210
... و بازدارندگی دفاعی کشور را در عرصه‌ دریا محصول وحدت،‌ هماهنگی و هم‌افزایی نیروی ...


478
... افزایی نیروی دریایی ارتش ... و بازدارندگی دفاعی کشور ... دریا حاصل هماهنگی و هم ...


653
... و بازدارندگی دفاعی کشور در عرصه‌ دریا را محصول وحدت،‌ هماهنگی و هم‌افزایی نیروی ...


873
... و بازدارندگی دفاعی کشور در عرصه‌ دریا را محصول وحدت،‌ هماهنگی و هم‌افزایی نیروی ...


121
... نیروی دریایی ارتش ... و بازدارندگی دفاعی کشور ... اقتدار کشور در دریا حاصل ...


469
برجام هیچ نفعی به کشور ما نرساند ... برنامه ريزي منظم و هدفمند ... بندی سرکه و گلاب در ...


679
... نیروی دریایی ارتش در آب های دور دست و بین المللی را نشانه اقتدار و ... دفاعی و انتظامی


108
... نیروی دریایی ارتش با هم ... و بازدارندگی دفاعی ... در عرصه دریا با همت و هم ...


214
توسعه سواحل مکران و اقتدار دریایی ...


196
... حضور نیروی دریایی ارتش در آب های دور دست و بین المللی را نشانه اقتدار و ... کشور; علی ...


998
... نیروی دریایی ارتش با هم ... اقتدار و بازدارندگی ... در عرصه دریا با همت و هم ...


274
... نیروی دریایی ارتش در ... ارتش با هم افزایی و ... اقتدار و بازدارندگی ...


409
حضور نیروی دریایی ارتش در آب ... ای به کشور است. ... دریایی ارتش با هم افزایی و هم ...