558
... این اقدام به منظور آمادگی پلیس برای مقابله با هرگونه تهدید احتمالی انجام شده و به نوعی ...


191
رییس پلیس پایتخت توضیحاتی را در خصوص افزایش شمار مأموران پلیس در سطح معابر و اماکن تهران ...


371
آمادگی پلیس برای مقابله با تهدید احتمالی داعش. فرمانده انتظامی تهران بزرگ : ما همواره ...


612
رییس پلیس پایتخت توضیحاتی را در خصوص افزایش شمار ماموران پلیس در سطح معابر و اماکن تهران ...


455
... با تهدیدات احتمالی ... به آمادگی پلیس پایتخت برای ... مقابله با هرگونه تهدید ...


245
... برای مقابله با هرگونه تهدید ... اخیر نیز پلیس برای مقابله با هر ... آمادگی برای ...


911
... مقابله با هرگونه تهدید احتمالی انجام شده ... آمادگی پلیس برای مقابله با هرگونه ...


701
فرمانده انتظامی تهران بزرگ با اشاره به حضور پررنگ ماموران پلیس در خیابان های پایتخت گفت ...


383
... پلیس برای مقابله با ... آمادگی پلیس برای مقابله ... با هرگونه تهدید احتمالی و ...


519
... به جهت آمادگی بیشتر پلیس برای مقابله با هر گونه تهدید احتمالی ... پلیس برای مقابله با ...


441
... پلیس برای مقابله با ... آمادگی پلیس برای مقابله ... با هرگونه تهدید احتمالی و ...


634
... به جهت آمادگی بیشتر پلیس برای مقابله با هر گونه تهدید احتمالی ... پلیس برای مقابله با ...


940
کاهش جرایم در نوروز/ آمادگی پلیس برای مقابله با ... مقابله با تهدید احتمالی ... هرگونه تهدید ...


300
... این اقدام به منظور آمادگی پلیس برای مقابله با هرگونه تهدید احتمالی انجام شده و به نوعی ...


547
... این اقدام به منظور آمادگی پلیس برای مقابله با هرگونه تهدید احتمالی انجام شده و به نوعی ...


893
10/7/2015 · دلیل حضور پررنگ پلیس در ... برای مقابله با هرگونه ... با هرگونه تهدید احتمالی و ...


825
... پایتخت درباره افزایش ماموران در معابر/آمادگی پلیس برای مقابله با هرگونه تهدید احتمالی در ...


618
توضیح رییس پلیس پایتخت درباره افزایش ماموران در معابر/آمادگی پلیس برای مقابله با هرگونه ...


343
... این اقدام به منظور آمادگی پلیس برای مقابله با هرگونه تهدید احتمالی انجام شده و به نوعی ...


320
علت حضور پلیس در خیابانرییس پلیس پایتخت ... این اقدام به منظور آمادگی ... مبارزه با ...