827
یوسف مجتهد - براساس تبصره 2 ماده11 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان، دولت موظف است به منظور حمایت از سلامت جانبازان 50درصد و بالاتر و جانبازان اعصاب و روان و شیمیایی به تشخیص کمیسیون ...


841
براساس تبصره 2 ماده11 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان، دولت موظف است به منظور ...


837
یوسف مجتهد - براساس تبصره 2 ماده11 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان، دولت موظف است به منظور حمایت از سلامت جانبازان 50درصد و بالاتر و جانبازان اعصاب و روان و شیمیایی به تشخیص کمیسیون ...


287
... تابع قانون مدیریت خدمات کشوری بله و ... امتیازات قانون مدیریت خدمات کشوری برای ایثارگران


762
جداول امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری 1- جدول حق شغل: امتیاز حق شغل مشاغل دستگاههای اجرایی، بر اساس اهمیت و پیچیدگی وظایف و مسئولیتها، سطح تخصص و مهارتهای مورد نیاز، بر اساس جدول ...


977
* بر اساس این آئین نامه حقوق فروردین و اردیبهشت ماه کارمندان براساس قانون خدمات كشورى حداکثر تا 28 اردیبهشت پرداخت می شود * در این آئین نامه نحوه تطبیق وضع کارمندان با قانون مدیریت خدمت کشوری ...


947
ایثارگران و فرزندان شهدا برای ... قانون مدیریت خدمات کشوری ... امتیازات ایثارگران و ...


525
فراکسیون ایثارگران مجلس با استفاده از توان و ظرفیت کارشناسان دلسوز، باید نقایص قوانین اداری و استخدامی لایحه اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری را برطرف کند.


373
قانون مدیریت خدمات کشوری. ... امتیازات ایثارگران در ... دیگری برای ایثارگران عزیز ...


206
دستورالعمل پیشنهادی برای تعیین امتیازات شغلی قانون مدیریت خدمات کشوری: نفت نیوز به نقل از فارس: یکی از بخشهای مهم و تعیین کننده قانون مدیریت خدمات کشور بخش تعیین امتیازات شغلی کارکنان دولت ...


535
دستورالعمل پیشنهادی برای تعیین امتیازات شغلی قانون مدیریت خدمات کشوری: نفت نیوز به نقل از فارس: یکی از بخشهای مهم و تعیین کننده قانون مدیریت خدمات کشور بخش تعیین امتیازات شغلی کارکنان دولت ...


102
... با قانون خدمات کشوری ... شدن قانون مدیریت کشوری از ... برای فرزندان ایثارگران ...


382
... این قانون، خدمات و امتیازات ... و یا مدیریت ... شاهد و ایثارگران برای حضور ...


950
3- توانمندسازی فردی و جمعی ایثارگران برای ... قانون مديريت خدمات ... مدیریت خدمات کشوری;


500
... ملت امتیازات شغل و ... خدمات رسانی به ایثارگران ... قانون مدیریت خدمات کشوری توسط ...


685
مجوز افزایش حداکثر امتیازات مواد (65) ، (66)، (68) و (71) فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تا پنجاه درصد در دستگاه های اجرایی


742
در اجرای تبصره ۲ بند الف ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری ... برای ایثارگران ...


131
معاون توسعه مدیریت سرمایه انسانی ریاست جمهوری آئین نامه های اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری را ابلاغ کرد که بر اساس آن حقوق فروردین و اردیبهشت ماه کارمندان براساس این قانون …


888
... و امتیازات به ایثارگران ... خدمات مربوطه را برای ... قانون مدیریت خدمات کشوری ...


721
بر اساس این آئین نامه حقوق فروردین و اردیبهشت ماه کارمندان براساس قانون خدمات کشورى حداکثر تا ۲۸ اردیبهشت پرداخت می شود * در این آئین نامه نحوه تطبیق وضع کارمندان با قانون مدیریت خدمت کشوری ...