810
همنشین بهار سفره هفت سین در هتل اموات‌ (خدا نکند که خدا مرده باشد...) بیش از سه ‌دهه پیش در ...


629
فریده قاضی. همیشه هنگام صحبت از سینمای ترک و کورد، «ییلماز گونای» نخستین نامی است که به ذهن ...


768
شب مهدی حمیدی شیرازی برگزار شد/ پریسا احدیان. عکس های این نشست از : مریم اسلوبی و ژاله ستار