232
اورژانس زنجان فرصت انتقال زن باردار به بیمارستان را نداشت. ... به زن باردار/ زن ...


845
... به بیمارستان موسوی زنجان ... فرصت انتقال زن باردار به ... را روانه بیمارستان ...


945
... ۶ زن باردار به بیمارستان ... فرصت انتقال زن باردار به بیمارستان را نداشت اقدام به ...


355
مطالب تصادفی. اورژانس زنجان فرصت انتقال زن باردار به بیمارستان را نداشت; 200بیمارستان ...


433
اورژانس زنجان فرصت انتقال زن باردار به بیمارستان را نداشت . ... فرصت انتقال زن باردار ...


238
اورژانس زنجان فرصت انتقال زن باردار به بیمارستان را نداشت . ... فرصت انتقال زن باردار ...


672
... ردپای یک زن آشنا را به دست ... زنجان فرصت انتقال زن باردار به بیمارستان را ...


765
اورژانس هوایی برای نجات زن باردار به ... اورژانس هوائی به ... را به بیمارستان ...


962
پایگاه اورژانس هوایی یزد ...


569
توضیحات اورژانس در خصوص خودکشی در ایستگاه متروی ...


963
... ردپای یک زن آشنا را به دست ... زنجان فرصت انتقال زن باردار به بیمارستان را ...


276
اورژانس هوایی برای نجات زن باردار به ... اورژانس هوائی به ... را به بیمارستان ...


446
انتقال زن جوان حادثه ... اورژانس تهران در ... شده‌بود، وی را به بیمارستان ...


33
... ۳ زن باردار چابهاری را ... اورژانس هوایی زنجان بیمارخرمدره ای را به بیمارستان ...


551
کوچکترین نوزاد متولد شده بیمارستان زنجان. ... به داخل اورژانس ... را با خودرو به ...


640
... با زن باردار در بیمارستان ... را به بیمارستان ... اورژانس، این زن باردار را كه ...


45
... خودروی اورژانس به ... باردار اقدام به انتقال زن ... که این زن را به بیمارستان ...


114
توضیحات اورژانس در خصوص خودکشی در ایستگاه متروی ...


233
... اورژانس و ... باردار را به بیمارستان ... فرصت نسبت به جابجایی 2 زن ...


37
... اورژانس بیمارستان ... زن محجبه ای همراه نوزاد بود که شباهتی به مادر و یا اقوام نوزاد ...