526
زنجان - ایرنا - قائم مقام مرکز مدیریت و حوادث فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات ...


830
زنجان - ایرنا - قایم مقام مرکز مدیریت و حوادث فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات ...


943
اورژانس زنجان فرصت انتقال زن باردار به بیمارستان را نداشت; ... فرصت انتقال زن باردار به ...


862
... اورژانس هنگام انتقال زن باردار!+ ... زنجان فرصت انتقال زن باردار به بیمارستان را نداشت.


795
سقوط مرگبار زن باردار به چاه ... اورژانس زنجان فرصت انتقال زن باردار به بیمارستان را نداشت;


942
اورژانس زنجان فرصت انتقال زن باردار به بیمارستان را نداشت . ... فرصت انتقال زن باردار به ...


980
اورژانس زنجان فرصت انتقال زن باردار به بیمارستان را نداشت. ... برای انتقال این زن باردار به ...


90
کلاسهای آمادگی زایمان در بیمارستان زنجان. ... به گزارش ... زايمان جهت مادر باردار، همسر و ...


975
اورژانس زنجان فرصت انتقال زن باردار به بیمارستان را نداشت . زنجان ...


213
مرگ تکان دهنده زن باردار به ... به خاطر انتقال به بیمارستان ... دیگری را نیز تحت ...


209
اورژانس زنجان فرصت انتقال زن باردار به بیمارستان را نداشت. ... برای انتقال این زن باردار به ...


30
کلاسهای آمادگی زایمان در بیمارستان زنجان. ... به گزارش ... زايمان جهت مادر باردار، همسر و ...


358
اورژانس زنجان فرصت انتقال زن باردار به بیمارستان را نداشت . ... فرصت انتقال زن باردار به ...


120
اورژانس زنجان فرصت انتقال زن باردار به بیمارستان را نداشت . زنجان ...


176
مرگ تکان دهنده زن باردار به ... به خاطر انتقال به بیمارستان ... دیگری را نیز تحت ...


487
اورژانس زنجان فرصت انتقال زن باردار به بیمارستان را نداشت . ... فرصت انتقال زن باردار به ...


488
اورژانس زنجان فرصت انتقال زن باردار به بیمارستان را نداشت ... دیوار اتاق کودک را تخته سیاه کنید


757
اورژانس زنجان فرصت انتقال زن باردار به بیمارستان را نداشت . ... زنجان فرصت انتقال زن ...


507
... با انتقال به مرکز ... اورژانس زنجان فرصت برای انتقال زن باردار به بیمارستان را ...


771
... اورژانس به بیمارستان دی ... محل، کالا را به محل دیگری انتقال ... زن باردار و ...