369
برای حفظ ثبات در منطقه باید از اقدامات شتابزده جلوگیری کرد ... باید از اقدامات شتابزده ...


3
... نیست و برای ایجاد ثبات در منطقه و امنیت و آرامش نباید از آخرین ... استفاده کرد. ...


315
برای حفظ ثبات در منطقه باید از ... و برای ایجاد ثبات در منطقه ... شتابزده جلوگیری کرد و در ...


157
... شتابزده جلوگیری کرد و در ... برای حفظ ثبات در منطقه باید از اقدامات شتابزده ...


62
... نباید از آخرین ... استفاده کرد. ... نیست و برای ایجاد ثبات در منطقه و امنیت و ...


234
برای حفظ ثبات در منطقه باید از اقدامات شتابزده ... نیست و برای ایجاد ثبات در منطقه و ...


405
برای حفظ ثبات در منطقه باید از اقدامات شتابزده ... نیست و برای ایجاد ثبات در منطقه و ...


387
برای حفظ ثبات در منطقه باید از اقدامات شتابزده ... و برای ایجاد ثبات در منطقه و ... حفظ موجودیت ...


599
... های جدید پدافندی در اختیار ... اسلامی ایران را از اعمال ننگینشان، پشیمان خواهیم کرد. ...


64
برای حفظ ثبات در منطقه باید از اقدامات شتابزده ... نیست و برای ایجاد ثبات در منطقه و ...


797
برای حفظ ثبات در منطقه باید از اقدامات شتابزده ... نیست و برای ایجاد ثبات در منطقه و ...


825
... نباید از آخرین ... استفاده کرد. ... نیست و برای ایجاد ثبات در منطقه و امنیت و ...


932
... برای حفظ ثبات در منطقه باید از اقدامات شتابزده جلوگیری کرد ... باید از اقدامات شتابزده ...


47
برای حفظ ثبات در منطقه باید از اقدامات شتابزده ... و برای ایجاد ثبات در منطقه و ... حفظ موجودیت ...


742
... های جدید پدافندی در اختیار ... اسلامی ایران را از اعمال ننگینشان، پشیمان خواهیم کرد. ...


476
... باید از اقدامات شتابزده ... و برای ایجاد ثبات در منطقه ... شتابزده جلوگیری کرد و در ...


776
... در منطقه هشدار داد. پس از ... باید از دریایی از ... خواهد کرد. انگلیس برای جلوگیری از ...


643
برای حفظ ثبات در منطقه باید از اقدامات شتابزده جلوگیری ... و برای ایجاد ثبات در منطقه ...


243
... این سیاست برای جلوگیری از ... باید در لایه ... برخورد با اقدامات ایران در منطقه ...


464
... است تنش در منطقه به صورت یکجانبه خنثی شود و ثبات در شبه جزیره ... برای جلوگیری از ورود ...