914
برای حفظ ثبات در منطقه باید از اقدامات شتابزده جلوگیری ... از اقدامات خود برای ...


967
... شتابزده جلوگیری کرد و در ... باید از اقدامات شتابزده ... حفظ ثبات در منطقه باید از ...


777
برای حفظ ثبات در منطقه باید از اقدامات شتابزده ... نیست و برای ایجاد ثبات در منطقه و ...


340
... حفظ ثبات در منطقه باید از اقدامات شتابزده جلوگیری ... و برای ایجاد ثبات در منطقه ...


177
... امنیت و ثبات در منطقه تاکید کرد. ... باید امنیت و ثبات را در ... از دست رفته برای ...


112
... ای در حفظ ثبات منطقه از ... ترتیب ثبات کامل در منطقه ... جلوگیری‌کرد;


733
... و ثبات در منطقه ... روحانی باید از اقدامات ... شدند/باید برای حفظ و ...


539
... مردم ، جلوگیری از ... است که باید برای حل بحران‌ها در ... کرد: منطقه در ...


344
... ثبات منطقه کمک خواهد کرد. ... حفظ امنیت و ثبات در منطقه ... برای مقابله با "اقدامات ...


616
... کرد و آن را برای ... از تروریست های در منطقه ... که باید از اقدامات ...


636
... صلح و ثبات در منطقه ... کرد که ثبات و اتحاد در عراق ... برای جلوگیری از ...


802
... مردم ، جلوگیری از ... است که باید برای حل بحران‌ها در ... کرد: منطقه در ...


865
... مشترکی برای حفظ و ... ای از اقدامات ثبات ... ای برای ثبات در منطقه ...


545
... مردم، جلوگیری از ... است که باید برای حل بحران‌ها در ... کرد: منطقه در ...


5
... که باید برای حل بحران‌ها در ... و ثبات در منطقه ... در منطقه، اظهار کرد: «حفظ ...


129
... دیگری در منطقه ای که در حال حاضر نیز بیش از حد بی ثبات ... برای جلوگیری از ...


555
باید برای تحقق روابط ... حفظ صلح و ثبات در منطقه ... صلح و ثبات در منطقه، از تلاش ...


678
... است که باید برای حل بحران‌ها در ... و ثبات در منطقه ... وگو کرد. پیش از این ...


475
... در منطقه متهم کرد و ... که برای جلوگیری از ... این اقدامات از ...


850
... باید از ساخت و ساز در ... آن منطقه در اختیار یکی از ... برای جلوگیری از ...