241
کارگران از سال 92 تا 96 ... (121) قانون امور ... (موضوع جزء «و» بند(16) قانون بودجه سال 1389 کل ...


244
ادامه متن کامل بودجه 92 کل ... (121) قانون امور ... بند (16) قانون بودجه سال 1389 کل کشور را پس ...


200
متن کامل قانون بودجه سال 1393 کل ... ردیف 121 – 530000 ستاد ... اجرای بند (64) قانون بودجه سال 1391 کل ...


889
متن کامل لایحه پیشنهاد دولت به مجلس برای سال 92 ... (121) قانون ... بند (16) قانون بودجه سال 1389 ...


653
متن كامل لايحه بودجه سال 92 ... بند (ح) ماده 84 قانون ... عملکرد قانون بودجه سال 1392 ...


863
... (121) قانون امور ... (موضوع جزء «و» بند(16) قانون بودجه سال 1389 كل ... 92- كليه افرادي كه حق ...


923
قانون بودجه سال ... (121) قانون مدیریت ... نامه اجرایی بند 95 قانون بودجه سال 92 رو تو ...


471
... ماده واحده قانون بودجه سال 1388 ... مندرج در جز " ب" بند(11) قانون بودجه سال 1388 کل کشور ...


937
ادامه متن کامل بودجه 92 کل ... (121) قانون امور ... بند (16) قانون بودجه سال 1389 کل کشور را پس ...


599
قانون بودجه سال 1381 کل کشور ... (7/92%) (بقیه ارزش ... این بند در پایان سال 1384، پس از وصول باید به ...


649
قانون بودجه سال 1381 کل کشور ... (7/92%) (بقیه ارزش ... این بند در پایان سال 1384، پس از وصول باید به ...


946
92ـ کلیه سازمانهای ... بند (16) قانون بودجه سال 1389 کل کشور را پس از ... 121ـ افراد و رزمندگانی ...


55
ادامه متن کامل بودجه 92 کل ... (121) قانون امور ... بند (16) قانون بودجه سال 1389 کل کشور را پس ...


936
لذا بند الف بخشنامه 2/53 با بند 94 قانون بودجه سال 91 و بند 121 قانون بودجه سال 92 و همچنین بند ...


573
آيين نامه اجرايي بند (۴۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ ... قانون بودجه سال 92 و آیین ... ماده 121 قانون م ...


90
قانون بودجه سال 92 و آیین ... اجراي صحيح بند 113 قانون بودجه سال 1390 كل كشور ... 121 قانون م خ ک (1) فصل ...


820
رئیس شعبه 121 ... 9 ماده 50 قانون بودجه سال 1351جهت ... موجب بند 9 ماده 50 قانون برنامه ...


503
· اوراق مشارکت بند 39 سال 1392 ... · ابلاغیه اصلاحی اوراق 92 : ... · قانون بودجه سال 1388 طرحهای تملک ...


541
مطابق بند ط ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات ... بر اساس ماده 121 قانون بودجه سال 92 کشور ...


482
... (121) قانون ... اختیارات موضوع بند 36 قانون بودجه سال ... آیین نامه اجرایی بند 3 قانون بودجه 92;