167
متن کامل قانون بودجه سال 92. ... (121) قانون امور ... (موضوع جزء «و» بند(16) قانون بودجه سال 1389 کل ...


975
قانون بودجه سال 92 : ... در ادامه بند ۱۱۹ قانون بودجه ۹۲ ... 121 ـ بازنشستگی پیش از موعد کلیه ...


348
متن کامل قانون بودجه سال 1393 کل کشور که بیش از 803 هزار میلیارد تومان است، منتشر شد.


270
متن کامل لایحه بودجه 92 ... (121) قانون امور ... بند (16) قانون بودجه سال 1389 کل کشور را پس از ...


342
ادامه متن کامل بودجه 92 کل ... (121) قانون امور ... بند (16) قانون بودجه سال 1389 کل کشور را پس ...


319
قانون بودجه سال 92 کل ... (121) قانون امور ... مشکلات اجرای بند (64) قانون بودجه سال 1391 کل ...


739
لذا بند الف بخشنامه 2/53 با بند 94 قانون بودجه سال 91 و بند 121 قانون بودجه سال 92 و همچنین بند ...


765
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ... 2- در اجرای بند (3-3) قانون، بانک مرکزی موظف است ... مدیریت در سال 92.


48
... اهم بندهاي قانون بودجه سال 1392 كل ... بند«ب» ماده(214) قانون ... بودجه سالهاي 84 تا 92 به ...


774
قانون بودجه سال 92 و آیین ... اجراي صحيح بند 113 قانون بودجه سال 1390 كل كشور ... 121 قانون م خ ک (1) فصل ...


162
... (موضوع جزء «و» بند(16) قانون بودجه سال 1389 كل ... 92- كليه افرادي كه ... 121- بازنشستگي پيش از ...


296
لایحه بودجه 92 شامل ... مندرج در قانون بودجه سال 1382 به ... بند (16) قانون بودجه سال 1389 کل ...


186
قانون بودجه سال 93 که این ... از محل ردیف 121 ... اجرای بند (64) قانون بودجه سال 1391 کل کشور ...


68
متن كامل لايحه بودجه سال 92 ... بند (ح) ماده 84 قانون ... مشارکت در قانون بودجه سال 1391 ...


172
قانون بودجه سال 1385 کل ... ـ تولید بنزین با اکتان 90، 92 و 95 بیست و ... این بند در پایان سال 1385 پس ...


57
... قانون بودجه سال 1392 کل ... قانون بودجه سال 1392 کل کشور. بند ۲۷ ... (121) قانون امور گمرکی مصوب ...


892
92ـ كليه ... بند (16) قانون بودجه سال 1389 كل كشور را ... 121ـ افراد و ...


956
محمود احمدی نژاد بخشنامه بودجه سال 92 ... قانون برنامه پنجم توسعه، بند(102) قانون بودجه سال ...


640
ادامه متن کامل بودجه 92 کل ... (121) قانون امور ... بند (16) قانون بودجه سال 1389 کل کشور را پس ...


249
قانون بودجه سال 1381 کل کشور ... (7/92%) (بقیه ارزش ... این بند در پایان سال 1384، پس از وصول باید به ...