471
متن کامل قانون بودجه سال 92. ... (121) قانون امور ... مشکلات اجرای بند (64) قانون بودجه سال 1391 کل ...


255
قانون بودجه سال 92 : ... در ادامه بند ۱۱۹ قانون بودجه ۹۲ ... 121 ـ بازنشستگی پیش از موعد کلیه ...


995
ادامه متن کامل بودجه 92 کل ... (121) قانون امور ... بند (16) قانون بودجه سال 1389 کل کشور را پس ...


438
متن کامل لایحه پیشنهاد دولت به مجلس برای سال 92 ... (121) قانون ... بند (16) قانون بودجه سال 1389 ...


412
متن کامل قانون بودجه سال 1393 کل ... ردیف 121 – 530000 ستاد ... اجرای بند (64) قانون بودجه سال 1391 کل ...


281
لایحه بودجه 92 شامل سقف 730 هزار ... (121) قانون امور ... بند (16) قانون بودجه سال 1389 کل کشور را پس ...


966
قانون بودجه سال 92 کل ... مشکلات اجرای بند (64) قانون بودجه سال 1391 کل‌کشور ... 121 ...


701
92ـ كليه ... بند (16) قانون بودجه سال 1389 كل كشور را ... 121ـ افراد و ...


634
قانون بودجه سال 92 و آیین ... اجراي صحيح بند 113 قانون بودجه سال 1390 كل كشور ... 121 قانون م خ ک (1) فصل ...


324
لذا بند الف بخشنامه 2/53 با بند 94 قانون بودجه سال 91 و بند 121 قانون بودجه سال 92 و همچنین بند ...


409
126 ـ در اجرای بند«ب» ماده(214) قانون ... قانون بودجه سال 1386 ... قوانين بودجه سالهاي 84 تا 92 به ...


699
... (121) قانون امور ... (موضوع جزء «و» بند(16) قانون بودجه سال 1389 كل ... 92- كليه افرادي كه حق ...


150
... بر اساس ضوابط اجرایی بودجه 92 ... ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ... 2- در اجرای بند(3-3) قانون ...


359
متن كامل لايحه بودجه سال 92 ... بند (ح) ماده 84 قانون ... عملکرد قانون بودجه سال 1392 ...


257
قانون بودجه سال 1392 کل کشور. بند ۲۷ تا ۷۹. 27 ـ 1 ـ 27 ـ به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت قانون ...


375
... اصلاحیه قانون بودجه 92 کل ... بند (7-2) ماده واحده قانون بودجه ... قانون بودجه سال 1392 کل ...


939
... (121) قانون امور گمرکی ... و» بند(16) قانون بودجه سال 1389 کل ... آرماتور بر اساس ویرایش 92 ...


75
قانون بودجه سال 1385 کل ... ـ تولید بنزین با اکتان 90، 92 و 95 بیست و ... این بند در پایان سال 1385 پس ...


444
... (121) قانون امور گمرکی ... بند. 1. قانون بودجه سال 1392 در تاریخ ... شماره 659-210/92 تاریخ 10/2/1392 ...


727
... مشکلات اجرای بند (64) قانون بودجه سال 1391 کل‌کشور ... 121 ـ بازنشستگی ... بودجه سال 92 ...