16
قانون بودجه سال 92 : ... در ادامه بند ۱۱۹ قانون بودجه ۹۲ ... 121 ـ بازنشستگی پیش از موعد کلیه ...


472
ادامه متن کامل بودجه 92 کل ... (121) قانون امور ... بند (16) قانون بودجه سال 1389 کل کشور را پس ...


220
متن کامل قانون بودجه سال 92. ... (121) قانون امور ... مشکلات اجرای بند (64) قانون بودجه سال 1391 کل ...


973
... تومانی 92 کل کشور در ... (121) قانون امور ... اجرای بند (64) قانون بودجه سال 1391 کل‌کشور ...


356
متن کامل لایحه پیشنهاد دولت به مجلس برای سال 92 ... (121) قانون ... بند (16) قانون بودجه سال 1389 ...


770
قانون بودجه سال 92 کل ... مشکلات اجرای بند (64) قانون بودجه سال 1391 کل‌کشور ... 121 ...


289
متن کامل قانون بودجه سال 1393 کل کشور که بیش از 803 هزار میلیارد تومان است، منتشر شد.


726
... (121) قانون امور ... مشکلات اجرای بند (64) قانون بودجه سال 1391 کل‌کشور ... 92 ـ کلیه افرادی ...


641
92ـ كليه ... بند (16) قانون بودجه سال 1389 كل كشور را ... 121ـ افراد و ...


231
... (121) قانون امور ... (موضوع جزء «و» بند(16) قانون بودجه سال 1389 كل ... 92- كليه افرادي كه حق ...


437
ادامه متن کامل بودجه 92 کل ... (121) قانون امور ... بند (16) قانون بودجه سال 1389 کل کشور را پس ...


600
متن كامل لايحه بودجه سال 92 ... بند (ح) ماده 84 قانون ... عملکرد قانون بودجه سال 1392 ...


776
... مشکلات اجرای بند (64) قانون بودجه سال 1391 کل‌کشور ... 121 ـ بازنشستگی ... بودجه سال 92 ...


528
رئیس شعبه 121 ... 9 ماده 50 قانون بودجه سال 1351جهت ... موجب بند 9 ماده 50 قانون برنامه ...


398
؛ لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ پس از ۸۶ روز تاخیر در جلسهعلنی روز چهارشنبه ۹ اسفند ماه توسط معاون پارلمانی ریاست‌جمهوری تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد.بر ایناساس ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور ...


21
قانون مجازات اسلامي مصوب سال 92: ... (ابتدای بند سوم) ... (96 تا 121) قانون پیشگیری از جرم


620
121 ـ بازنشستگی ... 126 ـ در اجرای بند«ب» ماده(214) قانون برنامه پنجساله ... قانون بودجه سال 1386 کل ...


858
... (121) قانون ... اجرایی بند 95 قانون بودجه سال 92 رو تو ... قانون بودجه سال 97 ...


190
قانون بودجه سال 1385 کل ... ـ تولید بنزین با اکتان 90، 92 و 95 بیست و ... این بند در پایان سال 1385 پس ...


514
قانون بودجه سال 92 و آیین ... اجراي صحيح بند 113 قانون بودجه سال 1390 كل كشور ... 121 قانون م خ ک (1) فصل ...