955
متن کامل قانون بودجه سال 1393 کل ... ردیف 121 – 530000 ستاد ... اجرای بند (64) قانون بودجه سال 1391 کل ...


467
متن کامل قانون بودجه سال 92. ... (121) قانون امور ... مشکلات اجرای بند (64) قانون بودجه سال 1391 کل ...


789
قانون بودجه سال 92 : ... در ادامه بند ۱۱۹ قانون بودجه ۹۲ ... 121 ـ بازنشستگی پیش از موعد کلیه ...


4
... تومانی 92 کل کشور در ... (121) قانون امور ... اجرای بند (64) قانون بودجه سال 1391 کل‌کشور ...


152
ادامه متن کامل بودجه 92 کل ... (121) قانون امور ... بند (16) قانون بودجه سال 1389 کل کشور را پس ...


999
متن کامل لایحه پیشنهاد دولت به مجلس برای سال 92 ... (121) قانون ... بند (16) قانون بودجه سال 1389 ...


447
... (121) قانون امور ... (موضوع جزء «و» بند(16) قانون بودجه سال 1389 كل ... 92- كليه افرادي كه حق ...


471
قانون بودجه سال 92 کل ... مشکلات اجرای بند (64) قانون بودجه سال 1391 کل‌کشور ... 121 ...


914
متن كامل لايحه بودجه سال 92 ... بند (ح) ماده 84 قانون ... عملکرد قانون بودجه سال 1392 ...


896
... (121) قانون امور ... مشکلات اجرای بند (64) قانون بودجه سال 1391 کل‌کشور ... 92 ـ کلیه افرادی ...


77
قانون بودجه سال 1385 کل ... ـ تولید بنزین با اکتان 90، 92 و 95 بیست و ... این بند در پایان سال 1385 پس ...


40
121 ـ بازنشستگی ... 126 ـ در اجرای بند«ب» ماده(214) قانون برنامه پنجساله ... قانون بودجه سال 1386 کل ...


288
قانون مجازات اسلامي مصوب سال 92: ... (ابتدای بند سوم) ... (96 تا 121) قانون پیشگیری از جرم


803
متن کامل قانون بودجه سال ... از طریق ردیفهای 92-530000 و 124 ... اجرای بند (64) قانون بودجه سال 1391 کل ...


233
92ـ كليه ... بند (16) قانون بودجه سال 1389 كل كشور را ... 121ـ افراد و ...


894
رئیس شعبه 121 ... 9 ماده 50 قانون بودجه سال 1351جهت ... موجب بند 9 ماده 50 قانون برنامه ...


444
شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ 9/2/1388 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد جزء "ب" بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور، جداول ...


287
قانون مجازات اسلامي مصوب سال 92: ... مواد 96 تا 121 ... ماده 310 تا 334 ق.ت + قانون صدور چک مصوب سال 1355 ...


919
92ـ کلیه سازمانهای ... بند (16) قانون بودجه سال 1389 کل کشور را پس از ... 121ـ افراد و رزمندگانی ...


957
قانون اصلاح ماده واحده و ردیف های قانون بودجه سال ... بند (60) ماده ... و جراحی 92 مدیریت منابع ...