992
... از روز اول هم قرار بود با این تیم قرارداد بلند مدت داشته باشم. ...


882
... تیم قرارداد بلند مدت ... تارتار: از اول هم قرار بود ... از روز اول هم قرار بود با ...


876
تارتار: از اول هم قرار بود قرارداد بلند مدت ببندم . ... از روز اول هم قرار بود با این تیم ...


152
... آهن قرارداد بلند مدت داشته باشم. فارس، مهدی تارتار در نشست خبری قبل از دیدار مقابل ...


718
تارتار: از روز اول هم قرار بود با راه‌آهن قرارداد بلند مدت داشته باشم/ حرفی در مورد داوری ...


29
... از روز اول هم قرار بود با راه‌آهن قرارداد بلند مدت داشته باشم. rss ...


121
تارتار: ... از روز اول هم قرار بود با راه‌آهن قرارداد بلند مدت داشته باشم. ... بنیادکار.از


220
تارتار: از اول هم قرار بود قرارداد بلند مدت ببندم . ... از روز اول هم قرار بود با این تیم ...


50
تارتار: از روز اول هم قرار ... از روز اول هم قرار بود با ... این بود که قرارداد بلند مدت ببندم.


758
... از روز اول هم قرار بود با راه‌آهن قرارداد بلند مدت داشته باشم. ... تارتار: بازیکنی که ...


92
تارتار: از روز اول هم قرار بود با راه‌آهن قرارداد بلند مدت داشته باشم/ حرفی در مورد داوری ...


180
... از روز اول هم قرار بود با راه‌آهن قرارداد بلند مدت داشته باشم. rss ...


848
تارتار: ... از روز اول هم قرار بود با راه‌آهن قرارداد بلند مدت داشته باشم. ... بنیادکار.از


617
تارتار: از اول هم قرار بود قرارداد بلند مدت ببندم . ... از روز اول هم قرار بود با این تیم ...


168
تارتار: از روز اول هم قرار ... از روز اول هم قرار بود با ... این بود که قرارداد بلند مدت ببندم.


293
... از روز اول هم قرار بود با راه‌آهن قرارداد بلند مدت داشته باشم. ... تارتار: بازیکنی که ...


731
... از روز اول هم قرار بود با راه‌آهن قرارداد بلند مدت ... از روز اول هم قرار بود با راه ...


582
... آهن قرارداد بلند مدت ... از روز اول هم قرار بود با ... بلند مدت داشته باشم تارتار: ...


64
... از روز اول هم قرار بود با راه‌آهن قرارداد بلند مدت داشته باشم. ... تارتار: حرفی در ...


729
تارتار: از اول هم قرار بود قرارداد بلند مدت ببندم . ... از روز اول هم قرار بود با این تیم ...