798
تارتار: از اول هم قرار بود ... از روز اول هم قرار بود با ... این بود که قرارداد بلند مدت ببندم.


639
... تیم قرارداد بلند مدت ... تارتار: از اول هم قرار بود ... از روز اول هم قرار بود با ...


194
تارتار: از اول هم قرار بود قرارداد بلند مدت ببندم . ... از روز اول هم قرار بود با این تیم ...


997
... از اول هم قرار بود قرارداد ... تارتار: از اول هم قرار بود قرارداد بلند مدت ببندم . ... از روز ...


791
تارتار: از اول هم قرار بود ... از اول هم قرار بود قرارداد بلند مدت ببندم . ... از روز اول هم ...


905
... آهن قرارداد بلند مدت داشته باشم. فارس، مهدی تارتار در نشست خبری قبل از دیدار مقابل ...


521
تارتار: از روز اول هم قرار بود با راه‌آهن قرارداد بلند مدت داشته باشم/ حرفی در مورد داوری ...


200
سلب مسئولیت . وب سایت لینک گردی ، هیچ مسئولیتی در قبال لینک های به انتشار گذاشته شده توسط ...


501
پیمان‌های پولی یکی از راهکارهای کشورها برای ... پیشنهادهای ویژه امروز . فلاکس ...


321
آیا توهین به دو اسطوره بدتر از توهین به سی ملیون آذربایجانی است! دایه ی مهربانتر از مادر ...


395
تارتار: از اول هم قرار بود ... از اول هم قرار بود قرارداد بلند مدت ببندم . ... از روز اول هم ...


414
... آهن قرارداد بلند مدت داشته باشم. فارس، مهدی تارتار در نشست خبری قبل از دیدار مقابل ...


792
تارتار: از روز اول هم قرار بود با راه‌آهن قرارداد بلند مدت داشته باشم/ حرفی در مورد داوری ...


638
سلب مسئولیت . وب سایت لینک گردی ، هیچ مسئولیتی در قبال لینک های به انتشار گذاشته شده توسط ...


92
پیمان‌های پولی یکی از راهکارهای کشورها برای ... پیشنهادهای ویژه امروز . فلاکس ...


368
آیا توهین به دو اسطوره بدتر از توهین به سی ملیون آذربایجانی است! دایه ی مهربانتر از مادر ...


987
... از روز اول هم قرار بود با راه‌آهن قرارداد بلند مدت داشته باشم. ... تارتار: بازیکنی که ...


709
تارتار: از اول هم قرار بود قرارداد بلند مدت ببندم . ... از روز اول هم قرار بود با این تیم ...


841
... از روز اول هم قرار بود با راه‌آهن قرارداد بلند مدت ... از روز اول هم قرار بود با راه ...


800
... از روز اول هم قرار بود با راه‌آهن قرارداد بلند مدت داشته باشم. ... تارتار: حرفی در ...