889
تاکنون یک میلیون و 200 هزار زایر ... تاکنون یک میلیون و 200 هزار زایر اربعین از مرزها ...


965
... تاکنون یک‌میلیون و 200 هزار نفر برای شرکت در مراسم اربعین حسینی از مرزهای کشور به مقصد ...


481
... از مرزها عبور کرده‌اند . ... یک‌میلیون و 200 هزار نفر ... از 21 هزار زایر اربعین در ...


957
تاکنون یک میلیون و 200 هزار زایر اربعین از مرزها عبور کرده‌اند . ... تاکنون یک‌میلیون و 200 هزار ...


267
... از مرزها عبور کرده‌اند . ... یک‌میلیون و 200 هزار نفر ... از 21 هزار زایر اربعین در ...


620
عبور بیش از یک میلیون ... و 11 هزار و 762 زائر اربعین از مرزهای شلمچه و چذابه عبور کرده اند. ...


448
... اربعین از مرزها عبور ... و درمان اربعین گفت: از ابتدای آغاز تردد زائران در مرزهای مهران ...


362
تردد یک میلیون و 200 هزار زائر ... از مرز عبور کرده اند ... تاکنون هزار و 200 خودرو ...


35
... اربعین از مرزها عبور ... و درمان اربعین گفت: از ابتدای آغاز تردد زائران در مرزهای مهران ...


648
... از یک میلبون و 111 زائری که به ایران بازگشتند، 534 هزار و 481 نفر از ... اربعین اعلام کرد: از یک ...


91
... از مرزها عبور کرده‌اند . ... یک‌میلیون و 200 هزار نفر ... از 21 هزار زایر اربعین در ...


655
عبور بیش از یک میلیون ... و 11 هزار و 762 زائر اربعین از مرزهای شلمچه و چذابه عبور کرده اند. ...


377
... اربعین از مرزها عبور ... و درمان اربعین گفت: از ابتدای آغاز تردد زائران در مرزهای مهران ...


772
تردد یک میلیون و 200 هزار زائر ... از مرز عبور کرده اند ... تاکنون هزار و 200 خودرو ...


292
... اربعین از مرزها عبور ... و درمان اربعین گفت: از ابتدای آغاز تردد زائران در مرزهای مهران ...


292
... از یک میلبون و 111 زائری که به ایران بازگشتند، 534 هزار و 481 نفر از ... اربعین اعلام کرد: از یک ...


594
... از 110 هزار زایر اربعین ... تاکنون بیش از 110 هزار ... بیش از دو میلیون و 200 هزار ...


632
... بیش از یک‌میلیون و 200 هزار ... حدود 26 زایر اربعین حسینی از مرز ... * مرزها باز و عبور از ...


606
... در این عملیات انتحاری به هیچ یک از زایران اربعین حسینی و ... 8 هزار نفر فاقد ... و خروجی مرزها ...


934
... تاکنون یک‌میلیون و 447 ... بوده و فرایند عبور از مرز ... یک میلیون و 150 هزار نفر از ...