53
مقامات ارشد حزب کارگر انگلیس به همراه نمایندگان این حزب در پارلمان تلاش دارند با همکاری یکدیگر بتوانند جرمی کوربین از مقام رهبری حزب برکنار کنند.


679
... تلاش پنهانی برای برکناری جرمی کوربین از ریاست حزب کارگر انگیس . ... یاتمارام از پیمان ...


117
حدود نیمی از نمایندگان حزب چپ انگلیس موسوم به حزب کارگر، در صدد هستند که هفته اینده از طرح نخست‌وزیر محافظه‌کار انگلیس برای اغاز حملات هوایی این کشور در سوریه حمایت کنند.


102
... موسوم به حزب کارگر، در صدد ... تایمز: تلاش پنهانی برای برکناری جرمی کوربین از ریاست حزب ...


953
حدود نیمی از نمایندگان حزب چپ انگلیس موسوم به حزب کارگر، در صدد هستند که هفته اینده از طرح نخست‌وزیر محافظه‌کار انگلیس برای اغاز حملات هوایی این کشور در سوریه حمایت کنند.


918
حدود نیمی از نمایندگان حزب چپ انگلیس موسوم به حزب کارگر، در صدد هستند که هفته اینده از طرح نخست‌وزیر محافظه‌کار انگلیس برای اغاز حملات هوایی این کشور در سوریه حمایت کنند.