719
زبان و ادبیات فارسی - تضمين المزدوج يا اعنات القرينه - زبان و ادبیات فارسی دوره ی متوسطه


553
در تضمین المزدوج سجع ها و جناس ها در کنار هم هستند و با هم رابطه ای افقی دارند و .


385
كلمات كليدي : ازدواج، تضمين المزدوج، اعنات القرينه، سجع، بلاغت، ادبيات فارسي نویسنده : حميده سلطاني مقدم ازدواج صنعتی است که در وسط نظم


618
اگر سجعها در یک جمله در کنار هم به کار روند، «تضمین المزدوج» نامیده می شود. خود ...


835
مصادیق این روش عبارت اند از: ترصیع، موازنه، تضمین المزدوج یا اعنات القرینه و مزدوج یا قرینه.


426
در تضمین المزدوج سجع ها و جناس ها در کنار هم هستند و با هم رابطه ای افقی دارند و .


821
شعر و ادب فارسی - تضمین - آموزش شعر و ادب فارسی و نقد شعر


388
در تضمین المزدوج سجع ها و جناس ها در کنار هم هستند و با هم رابطه ای افقی دارند و .


782
اگر سجعها در یک جمله در کنار هم به کار روند، «تضمین المزدوج» نامیده می شود. خود ...


301
تضمین المزدوج : آوردن سجع ها در کنار هم و در یک جمله (داخل جزوه) 6 تمرین( داخل جزوه)


96
درس سیزدهم : باغ عشق. درس باغ عشق . دلا ! تا کی در این زندان ، فریب این و آن بینی ؟ یکی زین چاه ظلمانی برون شو تا جهان بینی


536
صنعت« تضمین» است ... ولی اگر در کنار هم به کار روند « تضمین المزدوج» خواهد بود.فلان رفیق ...


42
در تضمین المزدوج سجع ها و جناس ها در کنار هم هستند و با هم رابطه ای افقی دارند ...


430
تضمین المزدوج آن است که در اثنای جملة نثر یا نظم کلماتی را پیوسته یا نزدیک به یک‏دیگر ...


666
سجع در سطح کلمه : کلماتی که در پایان دو جمله بیایند و دارای یکی از مشخصه های زیر باشند را کلمات (( مسجع ))


412
7. سرکش مشو که چو شمع از غیرتت بسوزد دلبر که در کف او موم است سنگ خارا. غیرت : تحمل کردن رقیب ، حسادت عاشقانه از نظر عرفا خداوند هم عاشق است و هم معشوق .


800
- تضمین گلستان از غالب دهلوی (همان، 736). - پریشان از میرزا حبیب قاآنی ... تضمین المزدوج. 70. 6. 76. 92،11.


101
مصادیق این روش عبارت اند از: ترصیع، موازنه، تضمین المزدوج یا اعنات القرینه و مزدوج یا قرینه.


709
5- ازدواج/ اعنات‌القرینه/ تضمین‌المزدوج: کنار یکدیگر آوردن سجع‌های متوازی یا مطرّف (به ...


758
اگر سجعها در یک جمله در کنار هم به کار روند، «تضمین المزدوج» نامیده می شود. خود ...