14
به گزارش رسانه های دولتی ایران آقای انصاری تاکید کرد که ایران خود "قربانی حملات جدی سایبری مثل استاکس نت" بوده و گفت: "ایران هیچگاه این حملات غیرقانونی را با حملات متقابل سایبری پاسخ نداده است."


654
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با رد انجام حملات سایبری از سوی جمهوری اسلامی تاکید کرد که ایران خود "قربانی" حملات سایبری است و "هیچگاه این حملات غیرقانونی را با حملات متقابل سایبری پاسخ نداده ...


421
سخنگوی وزارت امور خارجه، گفت: اگرچه ایران در سال‌های گذشته قربانی حملات جدی سایبری نظیر استاکس نت بوده‌، ولی این حملات غیرقانونی را با حملات متقابل سایبری پاسخ نداده است.


23
مرحوم مطهری درکتابی که با عنوان خدمات متقابل اسلام و ایران ... است، ما را با ... نداده‌است.


497
... مثال ایران با توانایی سایبری ... در حملات سایبری ... طریقه است سرشت‌شان را با آب ...


672
7/16/2011 · و نیک می دانیم که ابداً چنین تغییری رخ نداده است. ... را در ایران ... با حملات سایبری ...


287
چند قفسه را با کتاب کودکان ... وگوهای گروه ۵+۱ با ایران است. ... جابری انصاری، دبیر ستاد ...


417
از طرف دیگر، اگر اردوغان حملات مرزی را ... جمعیت با حرارت پاسخ ... مردم ایران سالها است با ...


768
... ایرباس و بوئینگ با ایران را با اما و ... مقابله با حملات سایبری. ... برجام رخ نداده است.


291
... به یک سری حملات سایبری و همچنین ... او به ایران را با ... سرخی با جابری انصاری.


724
... مثال ایران با توانایی سایبری ... در حملات سایبری ... طریقه است سرشت‌شان را با آب ...


125
... تجاری ایران و هند بوده است ... جابری انصاری با ... این حملات را در واکنش به ...


676
بازی ها بازی ها را محکم و میزانسن ها را استوار دانسته است و با ... وي در پاسخ به ... ایران را ...


109
... و حقوق آنها را نداده است. ... در برابر حملات سایبری دفاع خواهد ... با ایران را از ...


285
سینما و بازیگران ایران. هنر نزد ایرانیان است و بس. آخرین مطالب لینک دوستان تماس با ...