264
افراد مسلح ناشناس به یک پایگاه وابسته به سزامان ملل متحد در مالی حمله کردند.


166
افراد مسلح ناشناس در مالی یک پایگاه صلحبانان سازمان ملل را در شمال این کشور هدف حمله ...


514
حمله به شمال عراق (۲۰۱۴) وضعیت عراق تا اکتبر ۲۰۱۴: تحت کنترل دولت عراق تحت ...


102
افراد مسلح ناشناس به یک پایگاه وابسته به سازمان ملل متحد در مالی حمله موشکی ترتیب ...


699
افراد مسلح ناشناس به یک پایگاه وابسته به سازمان ملل متحد در مالی حمله موشکی ترتیب ...


72
گروه افراد مسلح در روز شنبه بر پایگاه نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد در مالی حمله ...


662
28.11.2015 · Eingebettetes Video · گزارش ها زا حمله افراد ... به یک مرکز نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد در ...


904
حمله افراد مسلح به یک پایگاه سازمان ملل در مالی ... حمله به پایگاه سازمان ملل در ...


130
5 صلح‌بان سازمان ملل در کشور مالی در حمله افراد مسلح به یک ... سازمان ملل در کشور مالی ...


834
حمله افراد مسلح به یک ... حمله به پایگاه سازمان ملل در ... مالی در حمله افراد مسلح ...


212
حمله افراد مسلح به یک پایگاه سازمان ملل در مالی ... حمله به پایگاه سازمان ملل در ...


468
5 صلح‌بان سازمان ملل در کشور مالی در حمله افراد مسلح به یک ... سازمان ملل در کشور مالی ...


643
... مالی اعلام کرد: عناصر مسلح تندرو با حمله به زندانی در ... حمله افراد مسلح به ...


913
حمله افراد مسلح به یک ... حمله به پایگاه سازمان ملل در ... مالی در حمله افراد مسلح ...


468
... کل سازمان ملل در ... حمله افراد مسلح به یک مرکز ... پایگاه های ...


660
... به کاروان سازمان ملل در شمال مالی، ۵ کشته و ... حمله افراد مسلح به کاروان ...


643


116
افراد مسلح با حمله به پایگاه ارتش هند در ... حمله افراد مسلح به ... در امور ملل ...


702
افراد مسلح صبح امروز به یک ... به یک پایگاه هوایی هند حمله ... به یک پایگاه ...


970
... به یک پایگاه ارتش هند در ... در سازمان ملل خیلی‌ به ... در حمله به ...