736
حمله به شمال عراق (۲۰۱۴) وضعیت عراق تا اکتبر ۲۰۱۴: تحت کنترل دولت عراق تحت ...


76
... در پایگاه ... حمله انتحاری سازمان ملل ... داعش به اردوگاه ارتش مالی در ...


341
انفجار تروریستی در مالی ... حمله تروریستی به پایگاه ... به پایگاه سازمان ملل در ...


590
... به پایگاه سازمان ملل در ... سازمان ملل مستقر در مالی ... حمله تروریستی به ...


522
شورای امنیت حمله تروریستی در مالی ... در حمله تروریستی به ... سازمان ملل و غرب در ...


182
... به پایگاه سازمان ملل ... مالی پایگاه تروریستی ... مالی در پی طراحان حمله به ...


333
... مسئولیت حمله به پایگاه صلحبانان سازمان ملل متحد در ... سازمان ملل در مالی ...


747
حمله تروریستی و ... گرایان به پایگاه سازمان ملل ... مالی در پی طراحان حمله به هتل ...


278
... القاعده به هتلی در پایتخت مالی حمله کرده و ساکنان آن را به رگبار بستند که ... در جهان ...


215
... القاعده به هتلی در پایتخت مالی حمله کرده و ساکنان آن را به رگبار بستند که ... در جهان ...


720
... مسئولیت حمله به پایگاه صلحبانان سازمان ملل متحد در ... سازمان ملل در مالی ...


426
... به پایگاه سازمان ملل ... مالی پایگاه تروریستی ... مالی در پی طراحان حمله به ...


665
... القاعده به هتلی در پایتخت مالی حمله کرده و ساکنان آن را به رگبار بستند که ... در جهان ...


895
... القاعده به هتلی در پایتخت مالی حمله کرده و ساکنان آن را به رگبار بستند که ... در جهان ...


987
در پایگاه نظامی سازمان ملل در مالی ... ملل در حمله تروریستی ... به سازمان ملل ...


997
همزمان سامان ملل در ... ما به شدت حمله تروریستی جدید ... سازمان ملل حمله ...


481
... سازمان ملل متحد در مالی حمله ... صلح سازمان ملل ... به گروه تروریستی ...


293
... سازمان ملل در ... در مالی به یک پایگاه نظامی ... 10 حمله تروریستی ...


867
... صلح چین در مالی ... حملات تروریستی به پایگاه نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در مالی ...


499
انتقام اسرائیل از سازمان ملل، کاهش کمک مالی. در ... به دست داعش در پایگاه ... در حمله به ...