309
جانشین قرارگاه ظفر ناجا از خروج یک میلیون و 100هزار زایر حسینی از مرزهای شلمچه، مهران و ...


722
... خروج یک میلیون و 100هزار زائر حسینی از مرزهای شلمچه، مهران و چذابه طی 7 روز گذشته ... از ...


759
خروج یک میلیون و 583 ... زمینی و هوایی تا روز گذشته از ... و 967 زایر از مرزهای ...


565
خروج یک میلیون و 583 ... زمینی و هوایی تا روز گذشته از ... و 967 زایر از مرزهای ...


68
... از خروج یک میلیون و 100هزار زائر حسینی از مرزهای شلمچه، مهران و چذابه طی 7 روز گذشته ...


803
... از مرزهای ... خروج یک میلیون و 100هزار زایر حسینی از سه مرز زمینی کشور طی هفت روز گذشته ...


704
... یک میلیون و 100هزار نفر زائر اربعینی از دو مرز خوزستان به کشور ... اجتماعی بهداشت و ...


596
ورود یک میلیون و 100 هزار زائر از سه مرز مهران، شلمچه و چذابه به ... انجام است و ...


980
... گذشته یک اتفاق و ... خروج یک میلیون و 100هزار زائر حسینی از مرزهای زمینی طی 7 روز ...


514
آغاز بازگشت یک میلیون زائر ایرانی - 12. آغاز بازگشت یک میلیون زائر ایرانی - 12. دبلیو ...


477
آغاز بازگشت یک میلیون زائر ایرانی - 12. آغاز بازگشت یک میلیون زائر ایرانی - 12. دبلیو ...


745
... گذشته یک اتفاق و ... خروج یک میلیون و 100هزار زائر حسینی از مرزهای زمینی طی 7 روز ...


930
... از مرزهای ... خروج یک میلیون و 100هزار زایر حسینی از سه مرز زمینی کشور طی هفت روز گذشته ...


733
... روز گذشته 696 هزار و ... از ۱ میلیون روادید/ خروج قریب به ۷۰۰ هزار زائر ایرانی از مرزهای ...


835
میلیون و ۵۰۰ هزار زائر - 9. میلیون و ۵۰۰ هزار زائر - 9. دبلیو ...


313
یک میلیون و 400 هزار ... برای ورود و خروج از ... سه تا چهار روز با پای پیاده طی ...


68
... خروج یک میلیون و 100هزار زائر حسینی از مرزهای زمینی طی 7 روز گذشته ... و مسافر از مرزهای ...


184
... در یک هفته اخیر نزدیک به یک میلیون و 70 هزار زائر از طریق مرزهای ... ورزشی فوتبال و ...


889
... جهان از نظر طول مرزهای زمینی ... یک میلیون و 650 ... گذشته 62 میلیون تن کالا از ...


694
... روز گذشته ... یک‌میلیون و 100هزار و یک ... از آن است که بلیت رفت و ...