739
... در بودجه سال 95 چند ردیف برای پرداخت ... آموزشی در نظر گرفته شده ... اعتبارات بین استان های ...


53
در بودجه 95 چند ردیف برای پرداخت مطالبات معوقه فرهنگیان در نظر گرفته شده است/ اعتبارات ...


583
... آموزشی در نظر گرفته ... بودجه در استان های مختلف ... در چند ردیف گنجانده شده است. ...


378
... آموزشی در نظر گرفته ... و باید بین استان های مختلف ... در بودجه 95 در چند ردیف ...


71
در بودجه 95 چند ردیف برای پرداخت مطالبات معوقه فرهنگیان در نظر گرفته شده است/ اعتبارات ...


353
... آن چه در سال 95 باید پرداخت می ... داده شود، بدون در نظر ... برای فرهنگیان در بودجه ...


374
... در حین بودجه است که باید پرداخت کنیم ... های مختلف می ... برای فرهنگیان در بودجه.


20
در بودجه 95 چند ردیف برای پرداخت مطالبات معوقه فرهنگیان در نظر گرفته شده است/ اعتبارات ...


416
... آن چه در سال 95 باید پرداخت می ... های مختلف می ... برای فرهنگیان در بودجه.


90
اخبار آموزش و پرورش اخبار فرهنگیان ... های طولانی مدت در ... ماه در صورت تأمین اعتبارات;


309
... در حین بودجه است که باید پرداخت کنیم ... های مختلف می ... برای فرهنگیان در بودجه.


671
... آن چه در سال 95 باید پرداخت می ... های مختلف می ... برای فرهنگیان در بودجه.


535
در بودجه 95 چند ردیف برای پرداخت مطالبات معوقه فرهنگیان در نظر گرفته شده است/ اعتبارات ...


232
اخبار آموزش و پرورش اخبار فرهنگیان ... های طولانی مدت در ... ماه در صورت تأمین اعتبارات;


611
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش گفت: حق‌التدریس فروردین تا خرداد ماه ۹۶ و ...


729
نمایندگان مجلس در بودجه 95 ... با کمبود اعتبارات مواجه شده است. ... پرداخت مطالبات فرهنگیان ...


594
... گیلان برای سال‌های 95 تا 99 ... در نظر گرفته شده بود ... شود; در بودجه ۹۷ باید به ...


569
... حین بودجه است که باید پرداخت ... در سال 95 باید پرداخت می ... های فرهنگیان ...


467
... پرداخت مطالبات فرهنگیان، اظهار داشت: معوقات چند فصل دارد که یکی معوقات در حین بودجه است ...


345
... حین بودجه است که باید پرداخت ... در سال 95 باید پرداخت می ... های فرهنگیان ...