727
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی با بیان اینکه برای اولین بار در بودجه 95 ردیف ویژه ای برای عدالت آموزشی در نظر گرفته شده است گفت: در بودجه سال 95 چند ردیف برای پرداخت مطالبات بازنشستگان و ...


785
... عدم پرداخت مطالبات فرهنگیان ... ۹۷ در نظر گرفته شده است ... در رشته‌های مختلف برای ...


889
در بودجه 95 چند ردیف برای پرداخت مطالبات معوقه فرهنگیان در نظر گرفته شده است/ اعتبارات ...


181
... آموزشی در نظر گرفته ... و باید بین استان های مختلف ... در بودجه 95 در چند ردیف ...


832
در بودجه 95 چند ردیف برای پرداخت مطالبات معوقه فرهنگیان در نظر گرفته شده است/ اعتبارات ...


344
... آموزشی در نظر گرفته ... بودجه در استان های مختلف ... در چند ردیف گنجانده شده است. ...


418
... آن چه در سال 95 باید پرداخت می ... های مختلف می ... برای فرهنگیان در بودجه.


128
مشاور وزیر آموزش و پرورش خبر داد: مطالبات پرداخت نشده فرهنگیان اعلام‌شد میانگین حقوق معلمان


903
... آن چه در سال 95 باید پرداخت می ... داده شود، بدون در نظر ... برای فرهنگیان در بودجه ...


504
... در حین بودجه است که باید پرداخت ... های مختلف می ... برای فرهنگیان در بودجه.


47
... آن چه در سال 95 باید پرداخت می ... داده شود، بدون در نظر ... برای فرهنگیان در بودجه ...


234
... در حین بودجه است که باید پرداخت ... های مختلف می ... برای فرهنگیان در بودجه.


600
... است. در لایحه بودجه سال ... می‌شود; برای پرداخت ... فرهنگیان در ماه‌های ...


991
... های انجام شده قرار است ... در نظر گرفته شود باید ... در بودجه ۹۷ برای پرداخت ...


35
... اعتبارات معوقه ... های منابع، برای چند مورد از ردیف‌های بزرگ‌مقیاس روشی را در نظر گرفته ...


22
... استان‌های مختلف که استعداد بیشتری برای پذیرش این اعتبارات دارند توزیع شود. ... آموزشی در ...


810
نمایندگان مجلس در بودجه 95 ... با کمبود اعتبارات مواجه شده است. ... پرداخت مطالبات فرهنگیان ...


508
... های در نظر گرفته شده برای ... از اعتبارات ردیف‌های ... شده است، در سقف بودجه ...


498
پرداخت معوقه فرهنگیان. ... و برای این بخش طرح هایی در نظر گرفته شده ... برای دوره های آموزشی ...


822
... در حین بودجه است که باید پرداخت کنیم ... های مختلف می ... برای فرهنگیان در بودجه.