649
در بودجه 95 چند ردیف برای پرداخت مطالبات معوقه فرهنگیان در نظر گرفته شده است/ اعتبارات ...


476
... در بودجه سال 95 چند ردیف برای پرداخت ... آموزشی در نظر گرفته شده ... اعتبارات بین استان های ...


912
در بودجه 95 چند ردیف برای پرداخت مطالبات معوقه فرهنگیان در نظر گرفته شده است/ اعتبارات ...


297
در بودجه 95 چند ردیف برای پرداخت مطالبات معوقه فرهنگیان در نظر گرفته شده است/ اعتبارات ...


420
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در پاسخ به پرسشی درباره زمان پرداخت مطالبات فرهنگیان ...


564
... پرداخت مطالبات فرهنگیان ... در بودجه 1395 نیز در چند ردیف ... آموزشی در نظر گرفته شده ...


433
... آموزشی در نظر گرفته ... و باید بین استان های مختلف ... در بودجه 95 در چند ردیف ...


383
نمایندگان مجلس در بودجه 95 ... با کمبود اعتبارات مواجه شده است. ... پرداخت مطالبات فرهنگیان ...


196
... تعیین شده است. در ... های مختلف برای پرداخت ... فرهنگیان باید کمتر شود و ...


308
... های در نظر گرفته شده برای ... از اعتبارات ردیف‌های ... شده است، در سقف بودجه ...


921
... های در نظر گرفته شده برای ... از اعتبارات ردیف‌های ... شده است، در سقف بودجه ...


136
... هاي مختلف تنظيم شده است. ... های در نظر گرفته شده برای ... اعتبارات ردیف‌های ...


124
طرح صهیونیست برای ... اشغال شود: ... در تعداد و كميت آن ها است، درتوده ي عظيم ...


395
... های در نظر گرفته شده برای ... از اعتبارات ردیف‌های ... شده است، در سقف بودجه ...


61
عصر اعتبار- تیرماه سال 93 مجلس شورای اسلامی در راستای حمایت از ... بازنشستگی پرداخت ...


39
... دانش در نظر گرفته است که ... نرخ استان‏های مختلف ... در دانشگاه فرهنگیان برای ...


338
... درصد در نظر گرفته شده است ... می‌شود، گفت: باید برای ... نیز در سقف اعتبارات بودجه ...


889
... های در نظر گرفته شده برای ... از اعتبارات ردیف‌های ... شده است، در سقف بودجه ...


886
... وجوه واریزی ازمحل اعتبارات ردیف‌های ... برای پرداخت کلیه مطالبات ... شده در بودجه ...


456
... های در نظر گرفته شده برای ... از اعتبارات ردیف‌های ... شده است، در سقف بودجه ...