133
دیدیم که بر کنگره اش فاخته ای بنشسته همی گفت که کوکو کوکو نوشته شده توسط علی‌اکبر ...


992
دیدیم که بر کنگره‌اش ... می افزایم که خاقانی در منشآت اش، خیام را می ستاید و جایگاه بلند او را ...


830
آن قصر که بر چرخ همی زد پهلو ... دیدیم که بر کنگره اش فاخته ای ...


4
دیدیم که بر کنگره‌اش فاخته‌ای: بنشسته همی گفت که کوکو کوکو


971
این دسته که بر گردن او ... هر خشت که بر کنگره ایوانی ... دیدیم که بر کنگره‌اش ...


949
آن کاخ که بر چرخ همی زد پهلو بر درگه آن شهان نهادندی رو دیدیم که بر کنگره اش فاخته ای


24
دیدیم که بر کنگره اش فاخته ای بنشسته همی گفت که کوکو کوکو. خیام (چ فروغی ص 108). ...


156
آن قصر که با چرخ همیزد پهلو : بر درگه آن شهان نهادندی رو: دیدیم که بر کنگره‌اش فاخته‌ای


432
دیدیم که بر کنگره اش فاخته ای بنشسته همی گفت که کوکو کوکو نوشته شده توسط علی‌اکبر ...


540
آن قصر که بر چرخ همی‌زد پهلو، بر درگهِ او شهان نهادندی رو، دیدیم که بر کنگره‌اش ...


23
آن قصر که بر چرخ همی زد پهلو بر درگه آن شهان نهادندی رو دیدیم که بر کنگره اش فاخته ای


549
آن قصر که با چرخ همی زد پهــلو *** بر درگــــه او شـهان نهــــادندی رو. دیدیم که بر کنگره اش ...


109
دیدیم که بر کنگره اش فاخته ای بنشسته همی گفت که کوکو کوکو . آن قصر که جمشید در ...


276
دیدیم که بر کنگره‌اش فاخته‌ای: بنشسته همی گفت که کوکو کوکو


476
آن کاخ که بر چرخ همی زد پهلو بر درگه آن شهان نهادندی رو دیدیم که بر کنگره اش فاخته ای


903
دیدیم که بر کُنگُره اش ... این است که همه ساله این پرنده در فصل بهار برای جوجه اش می‌خواند که ...


665
آن قصر که با چرخ همیزد پهلو. بر درگه آن شهان نهادندی رو . دیدیم که بر کنگره اش فاخته ای .


646
دیدیم که بر کنگره اش فاخته ... هر خشت که بر کنگره ی ایوانی ...


346
دیدیم که بر کنگره اش فاخته ای بنشسته همی گفت که کوکو کوکو. خیام (چ فروغی ص 108).


588
آن قصــر که بر چرخ همی زد پهلو. بـــــر درگــه او شهـان نهادندی رو. دیــدیــــم که بر کنگره ...