729
دیدیم که بر کنگره‌اش ... می افزایم که خاقانی در منشآت اش، خیام را می ستاید و جایگاه بلند او را ...


658
آن قصر که بر چرخ همی زد پهلو ... دیدیم که بر کنگره اش فاخته ای ...


735
دیدیم که بر کنگره‌اش فاخته‌ای: بنشسته همی گفت که کوکو کوکو


450
این دسته که بر گردن او ... هر خشت که بر کنگره ایوانی ... دیدیم که بر کنگره‌اش ...


539
دیدیم که بر کنگره اش فاخته ای بنشسته همی گفت که کوکو کوکو . آن قصر که جمشید در ...


318
آن قصر که با چرخ همی زد پهلو بر درگه آن، شهان نهادندی رو دیدیم که بر کنگره‌اش ...


930
دیدیم که بر کنگره اش فاخته ای بنشسته همی گفت که کوکو کوکو + نوشته شده در یکم مرداد ۱۳۹۰ ...


341
دیدیم که بر کُنگُره اش ... این است که همه ساله این پرنده در فصل بهار برای جوجه اش می‌خواند که ...


185
آن قصر که بر چرخ همی‌زد پهلو، بر درگهِ او شهان نهادندی رو، دیدیم که بر کنگره‌اش ...


659
دیدیم که بر کنگره اش فاخته ... هر خشت که بر کنگره ی ایوانی ...


492
دیدیم که بر کنگره اش فاخته ... هر خشت که بر کنگره ی ایوانی ...


719
آن قصر که با چرخ همیزد پهلو : بر درگه آن شهان نهادندی رو: دیدیم که بر کنگره‌اش فاخته‌ای


991
دیدیم که بر کنگره اش فاخته ای بنشسته همی گفت که کوکو کوکو. خیام (چ فروغی ص 108). ...


821
دیدیم که بر کنگره‌اش فاخته‌ای: بنشسته همی گفت که کوکو کوکو


309
در جلسه‌ای که ... که با چرخ همی زد پهلو بر درگهِ او، شهان نهادندی رو دیدیم که بر کنگره‌اش ...


44
آن قصر که با چرخ همیزد پهلو آن قصر که با چرخ همیزد پهلو ... دیدیم که بر کنگره‌اش ...


142
دیدیم که بر کنگره‌اش فاخته‌ای ... من معترفم که کار من جمله خطاست / معذورم از این که بر بشر سهو ...


399
آن کاخ که صدام زدی بر آن طاق پر خرجی آن شهره شدی در آفاق دیدیم که بر کنگره اش جرج بوشی


948
دیدیم که بر کنگره‌اش ... گریه‌اش بر سمن و سنبل و نسرین ...


610
دیدیم که بر کنگره اش فاخته ... قرآن کريم آخرين کتاب آسماني است که بر آخرين پيامبر الهي حضرت ...