510
... ردیف ویژه برای عدالت آموزشی در بودجه سال ۹۵ ... آموزشی در بودجه سال ۹۵ اختصاص یافت.


899
... اختصاص یافت ... اختصاص یک ردیف ویژه برای عدالت آموزشی ... از سال 95 بدهی ...


807
... بار در بودجه 95 ردیف ویژه ای برای عدالت آموزشی در ... در بودجه سال ۹۵ اختصاص یافت ...


691
... در بودجه 1395 ردیف ویژه‌ای برای توسعه عدالت آموزشی ... امر اختصاص دادیم که سال ...


776
... به اختصاص 500 سهمیه ویژه برای ... گامی در جهت تحقق عدالت آموزشی و ... در بودجه سال 95 ردیف ...


340
... سال 95 ردیف ویژه ای برای ... در بودجه سال 95 ردیف ویژه ای برای اجرای عدالت آموزشی اختصاص ...


373
ردیف ویژه برای عدالت آموزشی در بودجه سال ۹۵ اختصاص یافت ... در بودجه سال 95 ردیف ویژه ...


128
... عدالت آموزشی که در ... در بودجه سال 95 ردیف ویژه ... سال 95 نیز ردیف هایی برای ...


480
... عدالت آموزشی برای ... که در برنامه بودجه سال 95 ... در بودجه 1395 ردیف ویژه ...


379
بودجه وزارت علوم در سال 95 رشد ... ۹۵، ردیف ویژه‌ای برای عدالت ... اختصاص یافت که در ...


173
... ردیف ویژه برای عدالت آموزشی سه ... در کشور ردیف مستقل عدالت ... بودجه سال 96 ...


206
اختصاص ی در سال 95 حدود 60 ... دو ردیف اعتباری ویژه برای ... بودجه سال 94 برای اختصاص ...


188
... و عدالت آموزشی» برای ... سال گذشته ردیف بودجه ... عدالت آموزشی در بودجه 95 و ...


257
بودجه 95 + دانلود ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 95 ... در ردیف شماره 130424 ... بودجه سال 1395 برای طرح ...


663
... پرداخت همه مطالبات فرهنگیان تا پایان سال/ردیف بودجه برای پاداش خدمت ... خبر20 در تلگرام .


104
پوشش تحصیلی دانش آموزان ابتدایی به 98.6 در سال 95 ... اختصاص بودجه ویژه برای ... عدالت آموزشی ...


384
اخبار آموزش و پرورش - طرح تحصیل رایگان در مدارس غیردولتی - خبر24-مجله خبری فرهنگیان - khabr24 ...


323
... و عدالت آموزشی» برای ... سال گذشته ردیف بودجه ... عدالت آموزشی در بودجه 95 و ...


319
... تحقق عدالت آموزشی به ویژه در ... برای اختصاص ... بودجه که مربوط به سال 95 است ...


243
... گذشته ردیف بودجه ای برای عدالت ... عدالت آموزشی در بودجه ۹۵ و ... در سال 95 ...