247
به انتخابات الکترونیک ... زیرساخت‌های لازم برای انتخابات الکترونیک فراهم نشده است .


915
کرج – مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری البرز از فراهم بودن زیرساخت‌های برگزاری ...


686
انتخابات در کرج ... کرج یکی از 9 شهر در کشور است که ... فراهم شدن زیرساخت‌های برگزاری ...


718
... الکترونیک انتخابات ... فراهم شدن زیرساخت‌های ... با برگزاری انتخابات در ...


105
... به انتخابات الکترونیک ... زیرساخت‌های لازم برای انتخابات الکترونیک فراهم نشده است .


387
دستگاه های دولتی در فراهم ساختن زیرساخت های ... در برگزاری انتخابات ... فراهم است. ...


606
مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری البرز از برگزاری نشست منطقه‌ای انتخابات ... در جهان ...


320
... های برگزاری انتخابات ... زیرساخت‌های آن در بخش ... نوین فراهم کرده است. ...


563
از برگزاری انتخابات ...


389
... به آماده بودن زیرساخت‌های دولت الکترونیک در ... برگزاری انتخابات ...


783
... در برگزاری انتخابات ... فراهم ساختن زیرساخت های ... است. قطره مسئولیتی در ...


286
... زیرساخت های برگزاری ... در فراهم ساختن زیرساخت های ... در انتخابات آینده است.


894
... ساختن زیرساخت های برگزاری ... تهران در برگزاری انتخابات ... فراهم است. ...


783
... زیرساخت‌های برگزاری ... در فراهم کردن زیرساخت‌های ... در برگزاری انتخابات ...


214
... رای که در انتخابات الکترونیک ... در زمان برگزاری انتخابات: ... است. امنیت برگزاری ...


364
... زیرساخت‌های برگزاری ... فراهم ساختن زیرساخت‌های ... در انتخابات دروغ محض است ...


134
... است زیرساخت‌های برگزاری انتخابات الکترونیک در کلان‌شهر کرج فراهم است. لطفی در ...


688
انتخابات ; دولت ... زیرساخت‌های برگزاری اینترنتی سرشماری عمومی در استان سمنان فراهم شد .


134
... دبیر ستاد انتخابات استان ... حداکثری و حضور آگاهانه مردم فراهم شده است. ... در جهان ...


856
... این کلانشهر آماده برگزاری انتخابات ... زیرساخت های انتخابات ... در کرج هستیم. وی ...