860
من نه اینوری ام، نه اونوری. ولی این عقلانی بودن را با چه معیاری مشخص کردی؟ تا همین صد سال بیش ...