556
پاداش اروپا به خوش خدمتی‌های اردوغان ... ادامه دارد و دولت ترکیه با ادامه سیاست‌های سرکوب ...


753
... «کودتای ارتش ترکیه علیه اردوغان در نتیجه سیاست ... رسانه‌های ترکیه ... ترکیه ادامه دارد ...


163
رسانه‌های ترکیه پان ترکیسم و ... یکی از سیاست‌های ترکیه در سال‌های اخیر ... ادامه دارد.


966
با این حال نارضایتی گسترده‌ای علیه رجب طیب اردوغان ... ترکیه ادامه دارد و ... رسانه‌های ...


414
... بر سیاست‌های ضد ... ارتش ترکیه به شدت سرکوب شدند ... ادامه دارد. دولت ترکیه با ...


24
... و سرکوب رسانه‌های ... همچنان ادامه دارد. ... ترکیه که منتقد سیاست‌های ...


852
حکومت تک نفره او تقریبا در تمام جنبه های سیاست ترکیه ... ترکیه، تمام رسانه های ... ترکیه دارد ...


420
در گزارش اخیر کمیسیون اتحادیه اروپا وضعیت رسانه‌های ترکیه ... توسط اردوغان ... ادامه دارد.


33
او از معدود سیاست مداران ترکیه است ... توسط یک دختر ترکیه ... در رسانه‌های ...


722
رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه ... را در رسانه‌های ... را که توسط افسران ارشد ترکیه ...


292
رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه ... را در رسانه‌های ... را که توسط افسران ارشد ترکیه ...


27
حملات هوایی در آنکارا هنوز ادامه دارد. ... رسانه‌های داخل ترکیه ... اردوغان. سیاست های ...


677
سیاست سرکوب رسانه های ترکیه توسط اردوغان ادامه دارد . ... ترکیه به سرکوب رسانه های ...


727
... کنند، رسانه‌های اصلی ترکیه در ... اردوغان، از رسانه‌های ... در ترکیه سرکوب نمی ...


220
از طرفی اردوغان سیاست بلند ... که رسانه های ترکیه اعلام کردند ... سرباز ترکیه توسط پ ک ...


770
او از معدود سیاست مداران ترکیه است ... توسط یک دختر ترکیه ... در رسانه‌های ...


544
رسانه‌های دولتی ترکیه ... در ترکیه در حالی ادامه دارد که ... نقش توسط ارتش در سیاست را ...


36
ترکیه ای های مذهبی به ... تجمع آزاد را سرکوب و رسانه ها را ... حامیان اردوغان ادامه ...


601
پس از آنکه حزب عدالت و توسعه بر سر کار آمد، معادله‌ای اتفاق افتاد که ما از آن به ازدواج دو فرزند امریکا در داخل ترکیه یاد می‌کنیم، یعنی پیوند جریان اردوغان با جریان گولن.


98
به گزارش رسانه های ترکیه در ... علیه سیاست های اردوغان مطرح کردند و به سرکوب معترضان توسط ...