863
جام نیوز. اخبار رسانه‌های برون مرزی و داخلی


317
مندایی; کل جمعیت; ۷۵۰۰۰ (تخمین) نواحی با بیشترین جمعیت; عراق: ۷۰٬۰۰۰ (تا ۲۰۰۳) ۷٬۰۰۰ (از تاریخ ...


103
در شمال غربی نیایشگاه آدریان (آتشکده تهران) تالار خسروی قرار دارد که ورودی آن از خیابان ...