568
9/16/2008 · گر دردی از او بردی صد خنده به درمان زن ور زخمی از او خوردی صد طعنه به مرهم زن


117
گر دردی از او بردی صد خنده به درمان کن. ور زخمی از او خوردی صد طعنه به مرهم زن.


642
گر دردی از او بردی صد خنده به درمان کن. ور زخمی از او خوردی صد طعنه به مرهم زن.


576
12/8/2017 · ور زخمی از او خوردی صد طعنه به مرهم زن چـون سـاقـی رنـدانـی، مـی بـا لـب خـندان ...


707
گر دردی از او بردی صد خنده به درمان زن ور زخمی از او خوردی صد طعنه به مرهم زن


390
آنگاه به صد شوق چو ... درمان کن ور زخمی از او خوردی صد طعنه به مرهم زن چـون سـاقـی ...


855
ور زخمی از او خوردی صد طعنه به مرهم زن یا پای شقاوت را بر تارک شیطان ...


836
آنگاه به صد شوق ... گر دردي از او بردي صد خنده به درمان كن ور زخمي از او خوردي صد طعنه به مرهم زن.


755
گر دردی از او بردی صد خنده به درمان کن ور زخمی از او خوردی صد طعنه به مرهم زن.


865
گر دردی از او بردی صد خنده به درمان کن ور زخمی از او خوردی صد طعنه به مرهم زن چون ساقی ...


744
گر دردی از او بردی صد خنده به درمان کن ور زخمی از او خوردی صد طعنه به مرهم زن.


965
گر دردی از او بردی صد خنده به درمان کن ور زخمی از او خوردی صد طعنه به مرهم زن چون ساقی ...


316
گر دردی از او بردی صد خنده به درمان کن . ور زخمی از او خوردی صد طعنه به مرهم زن .


784
گر عارف حق بينی چشم از همه بر هم زن گر دل به يکی دادی ... ور زخمی از او خوردی صد طعنه به مرهم زن


423
گر دردی از او بردی صد خنده به درمان کن ور زخمی از او خوردی، صد طعنه به مرهم زن


714
گر دردي از او بردي صد خنده به درمان كن / ور زخمي از او خوردي صد طعنه به مرهم زن


370
اگر زخمی از او خوردی صد طعنه به مرهم زن! جلیل آریان پور. مطالب ...


347
گر دردی از او بردی صد خنده به درمان کن. ور زخمی از او خوردی صد طعنه به مرهم زن.


727
گر دردی از بردی صد خنده به درمان زن ور زخمی از او خوردی صد طعنه به مرهم زن ... یا مرهم زخمی کن ...


287
ور زخمی از او خوردی صد طعنه به مرهم زن یا پای شقاوت را بر تـــارک شیطان نه ...