143
www.ltms.medu.ir,سایت ضمن خدمت فرهنگیان,سامانه جامع مدیریت فرهنگیان,ضمن خدمت معلمان,سامانه ltms ...


838
مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه، ضمن تشکر ... مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو شهر کرمانشاه ...


611
ورود به سایت ضمن خدمت فرهنگیان www.ltms.medu.ir, سایت سامانه ltms فرهنگیان آموزش و پرورش


401
ورود به سایت سامانه ضمن خدمت فرهنگیان www.ltms.medu.ir. ورود به سایت ضمن خدمت فرهنگیان www.ltms.medu.ir . RSS .


888
معاونت آموزش متوسطه استان کرمانشاه; ... کتبی و 12 ساعت ضمن خدمت ... وپرورش ناحیه 3 ...


662
پایگا های الکترونیکی اداره کل; پایگا های الکترونیکی مناطق; پایگا های الکترونیکی مدارس ...


963
فیش حقوقی اموزش و پرورش ناحیه 3 کرمانشاه. آدرس سایت اینترنتی ضمن خدمت ... زمانی ضمن تسلیت ...


853
گروههای آموزشی متوسطه ناحیه 3 کرمانشاه - دوره های ضمن خدمت - اطلاع رسانی پیرامون برنامه ها و ...


706
کارشناسی آموزش متوسطه دوره اول -مدیریت آموزش و پرورش ناحیه 3 کرمانشاه


868
آموزش متوسطه دوره اول ناحیه3 کرمانشاه - دریافت بخشنامه های صادره آموزش و پرورش ناحیه 3 ...


426
فیش حقوقی اموزش و پرورش ناحیه 3 کرمانشاه. آدرس سایت اینترنتی ضمن خدمت ... زمانی ضمن تسلیت ...


584
گروههای آموزشی متوسطه ناحیه 3 کرمانشاه - دوره های ضمن خدمت - اطلاع رسانی پیرامون برنامه ها و ...


603
کارشناسی آموزش متوسطه دوره اول -مدیریت آموزش و پرورش ناحیه 3 کرمانشاه


575
گروه آموزشی مشاوره ناحیه 3 کرمانشاه - دوره های ضمن خدمت مرتبط با مجلات رشد - سرگروه مشاوره


309
گروه روانشناسی ناحیه 3 استان کرمانشاه ... این دوره ضمن‌خدمت به منظور آشنایی فرهنگیان با ...


123
گروه کاروفناوری ناحیه 3 کرمانشاه ... دوره تکمیلی کلاس های ضمن خدمت کار و فناوری پایه ی هفتم ...


670
گروه آموزشی جغرافیای ناحیه 3 کرمانشاه - ... اجرای دوره های آموزش ضمن خدمت با عنوان محتوای ...


794
تشکیل دوره دانش افزایی و ضمن خدمت مشاوران ناحیه 3


910
معاونت آموزش متوسطه استان کرمانشاه; ... کتبی و 12 ساعت ضمن خدمت ... وپرورش ناحیه 3 ...


312
تشکیل دوره ضمن خدمت پیشگیری از آسیب های اجتماعی در ناحیه 3. ... هسته مشاوره ناحیه 2 کرمانشاه;