518
خون شهداست، بايد قدر اين موهبت الهي را بدانيم و قدردان خون اين شهدا باشيم . ... امروز به ...