571
دیوان حافظ فال حافظ غزل شماره 367 : با تعبیر : فتوی پیر مغان دارم و قولیست قدیم ... که حرام است می ...


800
فتوی پیر مغان دارم و قولیست ... پیر مغان، استعاره از عارفان دل آگاه، مصرع دوم رندی این مرد ...


263
فتوی پیر مغان دارم و قولیست قدیم: که حرام است می آن جا که نه یار است ندیم: چاک خواهم زدن این ...


475
فتوی پیر مغان دارم و قولیست قدیم خوش است خلوت اگر یار یار من باشد دست در حلقه آن زلف دوتا ...


885
شاعر: حافظ, شعر: فتوی پیر مغان دارم و قولیست قدیم, دفتر: دیوان اشعار (غزلیات), فتوی پیر مغان ...


325
فتوی پیر مغان دارم و قولیست قدیم که حرام است می آن جا که نه یار است ندیم


263
لطفا شعر فتوی پیر مغان دارم و قولیست قدیم که حرام است می آنجاکه نه یارست ندیم را برای من ...


767
فتوی پیر مغان دارم و قولیست قدیم. که حرام است می آن جا که نه یار است ندیم. چاک خواهم زدن این ...


839
فتوی پیر مغان دارم و قولی است قدیم *** که حرام است می آنجا که نه یار است ندیم چاک خواهم زدن این ...


553
فتوی پیر مغان دارم و قولیست قدیم: که حرام است می آن جا که نه یار است ندیم: چاک خواهم زدن این ...


698
فتوی پیر مغان دارم و قولیست قدیم: که حرام است می آن جا که نه یار است ندیم: چاک خواهم زدن این ...


148
غزل حافظ شماره 367:غزل شماره 367 حافظ شیرازی فتوی پیر مغان دارم و قولیست قدیمکه حرام است می آن ...


862
فتوی پیر مغان دارم و قولیست قدیم که حرام است می آن جا که نه یار است ندیم چاک خواهم زدن این دلق ...


53
توضیحات صفحه: جس جو مجموعه اشعار حافظ - غزلیات : فتوی پیر مغان دارم و قولیست قدیم


30
فتوی پیر مغان دارم و قولیست قدیم : که حرام است می آن جا که نه یار است ندیم : چاک خواهم زدن این ...


903
فتوی پیر مغان دارم و قولیست قدیم. که حرام است می آن جا که نه یار است ندیم


150
دیوان حافظ فال حافظ غزل شماره 367 : با تعبیر : فتوی پیر مغان دارم و قولیست قدیم ... که حرام است می ...


203
فتوی پیر مغان ...


988
غزل شماره ۱۰: دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ... غزل شماره ۳۶۷: فتوی پیر مغان دارم و قولیست ...


255
غزل شماره 367 فتوی پیر مغان دارم و قولیست قدیم