347
دیوان حافظ فال حافظ غزل شماره 367 : با تعبیر : فتوی پیر مغان دارم و قولیست قدیم ... که حرام ...


979
فتوی پیر مغان دارم و ... پیر مغان، استعاره از عارفان دل آگاه، مصرع دوم رندی این ...


233
فتوی پیر مغان دارم و قولیست قدیم: که حرام است می آن جا که نه یار است ندیم: چاک خواهم زدن ...


689
فال حافظ,تفسیر کامل فال حافظ,غزل 367 حافظ,غزل فتوی پیر مغان دارم و قولیست قدیم,غزل شماره ...


387
ملیحه رجائی نوشته: صَبوح = شراب بامدادی مسنَد = تخت خانقاه = تکیه و مکان صوفیان پیر مغان ...


546
غزل حافظ شماره 367:غزل شماره 367 حافظ شیرازی فتوی پیر مغان دارم و قولیست قدیمکه حرام است ...


920
فتوی پیر مغان دارم و قولیست قدیم: که حرام است می آن جا که نه یار است ندیم: چاک خواهم زدن ...


309
شاعر: حافظ, شعر: فتوی پیر مغان دارم و قولیست قدیم, دفتر: دیوان اشعار (غزلیات), فتوی پیر ...


57
فتوی پیر مغان دارم و قولیست قدیم. که حرام است می آن جا که نه یار است ندیم. چاک خواهم زدن ...


897
فال حافظ با تفسیر کامل معنی دکلمه صوت قرائت آواز- Fortune telling based on hafez poems + yahoo messenger plugin ...


444
دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ... در دیر مغان آمد یارم ... فتوی پیر مغان دارم و ...


825
فتوی پیر مغان دارم و قولیست قدیم : که حرام است می آن جا که نه یار است ندیم: چاک خواهم زدن ...


682
فتوی پیر مغان دارم و قولیست قدیم ... که حرام است می آن جا که نه یار است ندیم ... چاک خواهم ...


770
از آستان پیر مغان سر چرا کشیم دولت درین سرا و گشایش در آن در است بررسی شخصیت ...


276
پیر مغان . [ رِ م ُ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) بزرگ مغان یعنی پیشوایان دین زرتشتی .


151
فرزند مغان : می که پیر مغان ز دست نهادجز بپور مغان نشاید داد.نظامی . پیر مغان :


464
به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید // که سالک ... فتوی پیر مغان دارم و قولی است قدیم ...


660
‎فال حافظ,تفسیر کامل فال حافظ,غزل 367 حافظ,غزل فتوی پیر مغان دارم و قولیست


482
از آستان پیر مغان سر چرا ... فقیه مدرسه دی مست بود و فتوی ...


95
پیر مغان به من زیبایی ، هارمونی ، اعتدال ، درستی و اقتدار جهان آفرینش را نشان داد و من ...