183
شهردار تهران گفت: ساخت هر کیلومتر مترو 230 میلیارد تومان هزینه دارد.


622
شهردار تهران با بیان اینکه تکلیف گرایی و مسوولیت پذیری نشات گرفته از فرهنگ اربعین است ...


804
۲۰۰ میلیارد تومان هزینه ساخت یک کیلومتر مترو/ پرونده خطوط ... شهردار تهران گفت: ۲۰۰ میلیارد ...


52
... ساخت یک کیلومتر مترو به‌قیمت فهرست بهای سال 94، 230میلیارد تومان هزینه در بر دارد ... هر ...


420
... کم دارد. قالیباف ... اگر ساخت هر کیلومتر مترو با واگن ها 230 میلیارد تومان هزینه ...


683
... کم دارد. قالیباف ... اگر ساخت هر کیلومتر مترو با واگن ها 230 میلیارد تومان هزینه ...


111
... تمام آهنگ های مرتضی پاشایی قالیباف: ساخت هر کیلومتر مترو 230 میلیارد تومان هزینه دارد ...


177
قالیباف: ساخت هر کیلومتر مترو 230 میلیارد تومان هزینه دارد.


205
قالیباف: ساخت هر کیلومتر مترو 230 میلیارد تومان هزینه دارد .


675
... مترو با 300 کیلومتر ... 230 میلیارد تومان است اما تنها 120 میلیارد تومان که آنهم هزینه ساخت نیم ...


370
قالیباف: ساخت هر کیلومتر مترو 230 میلیارد تومان هزینه دارد.


784
قالیباف: ساخت هر کیلومتر مترو 230 میلیارد تومان هزینه دارد .


410
... مترو با 300 کیلومتر ... 230 میلیارد تومان است اما تنها 120 میلیارد تومان که آنهم هزینه ساخت نیم ...


565
قالیباف: ساخت هر کیلومتر مترو 230 میلیارد تومان هزینه ... فالور و لایک را درفضای مجازی دارد؟


977
قالیباف: ساخت هر کیلومتر مترو 230 میلیارد تومان هزینه دارد.


292
... کم دارد. قالیباف ... اگر ساخت هر کیلومتر مترو با واگن ها 230 میلیارد تومان هزینه ...


504
اقدامات جهادی دکتر قالیباف درمدیریت کشور - قالیباف: دولت پول یک لاستیک اتوبوس را هم به ما ...


980
قالیباف: ساخت هر کیلومتر مترو 230 میلیارد تومان هزینه ... نیم نگاهی به رده دوم جدول دارد ...


66
... کم دارد. قالیباف ... اگر ساخت هر کیلومتر مترو با واگن ها 230 میلیارد تومان هزینه ...


743
قالیباف: ساخت هر کیلومتر مترو 230 میلیارد تومان هزینه ... نیم نگاهی به رده دوم جدول دارد ...