253
قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور ‌قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور ‌ماده 1 - تعاریف


420
قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور : تخلفات پزشکی: 2. تخلفات صنفی م) قانون بیمه همگانی خدمات ...


249
قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۳/۸/۱۳۷۳. ماده ۱- تعاریف. ۱- بیمه شده اصلی: فردی است ...


344
ماده 1 ـ تعاریف‌ 1 ـ بیمه شده اصلی‌: فردی است که راسا مشمول مقررات بیمه‌خدمات درمانی موضوع ...


293
‌ ماده 1 - کلیه دستگاه‌های مشمول ماده (7) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور، از جمله کمیته ...


881
در آبان ماه سال ۱۳۷۳ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور از سوی مجلس شورای اسلامی به تصویب ...


942
... و به استناد بند 5 ماده 13 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور ... قانون بیمه همگانی خدمات ...


883
قانون بيمه همگاني خدمات درماني در ايران . پايگاه اطلاع رساني پزشكان ايران. بيمه همگاني


968
تعاریف - ماد‌ه 1. 1- بیمه ‌شد‌ه ‌اصلی :‌ فرد‌ی است ‌كه ‌راسا مشمول ‌مقررات ‌بیمه ‌خد‌مات ...


40
وبلاگ تخصصی حقوق و فقه - قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور - مشاوره حقوقی و تحصیلی ...


888
تعاریف - ماد‌ه 1. 1- بیمه ‌شد‌ه ‌اصلی :‌ فرد‌ی است ‌كه ‌راسا مشمول ‌مقررات ‌بیمه ‌خد‌مات ...


534
قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور ‌قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور ‌ماده 1 - تعاریف


772
ماده 1_ تعاریف 1_ بیمه شده اصلی : فردی است كه راسا مشمول مقررات بیمه خدمات درمانی موضوع این ...


779
منافع بیمه شدگان و سازمان ... به مراکز درمانی تامین ... همگانی خدمات درمانی کشور ...


36
ارسال این موضوع به یک دوست. نمایش آخرین ارسال این موضوع. اهدای بیشترین امتیاز به این موضوع


395
قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور: قانون مربوط به فرم ... قانون بیمه همگانی خدمات درمانی ...


628
... و به استناد بند 5 ماده 13 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور ... قانون بیمه همگانی خدمات ...


447
ماده ۱۳ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور. ... قوانین ماده ۱۳ قانون بیمه همگانی خدمات ...


82
ورشکستگی در صندوق های بیمه ای معنا ... بازنشستگی کشور ... قانون بیمه همگانی خدمات ...


52
وبلاگ تخصصی حقوق و فقه - قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور - مشاوره حقوقی و تحصیلی ...