182
2- نقص قوانین و ... به حضور و غیاب کارکنان دولت) ... زند مشمول این بند از تخلفات اداری قرار ...


576
قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان : ... نماينده دولت در هر يك از ... اداری قوانین ...


942
تخلفات اداری ... شئون شغلی یا اداری. 2- نقض قوانین و ... به تخلفات اداری کارکنان دولت ...


140
مقدمه : طبیعی است که هر جامعه ای جهت تداوم و بقاء خویش به نظم و سامانی نیازمند است تا در سایه ...


110
هر کسی مرتکب یکی از جرایم مقرر در قوانین جزائی شود،به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد ...


723
بالاترین تخلفات اداری کارکنان ... بالاترین تخلفات اداری کارکنان دولت: ... «نقص قوانین دبیر ...


294
هرکسی مرتکب یکی از جرایم مقرر در قوانین جزایی شود، به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد.


872
مجموعه قوانین و مقررات امور اداری و استخدامی کارمندان و کارکنان دولت. ... به تخلفات اداری;


590
داشتن نظام اداري سالم همواره از اهداف اساسي دولت ها ... قوانین مجلس شورای ... تخلفات اداری ...


305
چگونه به تخلفات اداری کارکنان دولت ... به تخلفات اداری ... غیر اداری در اجرای قوانین و ...


189
عده‌ای بر این عقیده هستند که در قوانین و ... تخلفات اداری کارکنان ... تخلفات کارکنان دولت ...


671
قانون رسیدگی به تخلفات اداری، حاکم ... اداری کارکنان دولت، در ... یا نقض قوانین که به ...


835
منظور از تبعیض این است که کارمند دولت برای اجرای قوانین در ... به تخلفات اداری کارکنان ...


966
قوانین و مقررات مربوط به تخلفات اداری- قانون رسیدگی به تخلفات اداری ... اداری کارکنان دولت.


709
به همین منظور قوانین عادی نیز ... کیفر کارکنان دولت و طرز ... به جرایم تخلفات مطبوعات ...


404
بابا اینو اگه تخلفات اداری هم باهاش کاری ... قوانین و ... بخشنامه تغییر حقوق کارکنان دولت ...


96
ماده 1- به منظور رسیدگی به تخلفات اداری در هر ... از بین کارکنان همان ... یا اداری. 2- نقض قوانین و ...


294
از مجموع رای‌های صادره در رابطه با تخلفات اداری کارکنان ... « نقص قوانین دبیر ... دولت است ...


817
تبصره 3- رسیدگی به تخلفات کارمندان دولت، مأمور ... مقررات و قوانین ... تخلفات اداری، با نظر ...


879
آیین نامه حضور وغیاب کارکنان دولت ... خاطی جهت رسیدگی به تخلفات اداری ... قوانین اداری ...