999
قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان : ... و وابسته به دولت و ... اداری قوانین ...


621
منظور از تبعیض این است که کارمند دولت برای اجرای قوانین ... کارکنان دولت) ... تخلفات اداری ...


201
داشتن نظام اداري سالم همواره از اهداف اساسي دولت ها ... قوانین و مقررات ... تخلفات اداری ...


753
... که رسیدگی به تخلفات اداری مأمورین و کارکنان دولت با شرایط و ... قوانین که از راه همه ...


329
قانون رسیدگی به تخلفات اداری. ... غیر اداری در اجرای قوانین و ... کارکنان دولت ...


2
... کارمندان و کارکنان دولت. ... به تخلفات اداری; ... امور شغلی، اداری، تحصیلی و قوانین ...


184
ماده 1- به منظور رسیدگی به تخلفات اداری در هر ... از بین کارکنان همان ... یا اداری. 2- نقض قوانین و ...


132
عده‌ای بر این عقیده هستند که در قوانین و ... تخلفات اداری کارکنان ... تخلفات کارکنان دولت ...


413
... قانون رسیدگی به تخلفات اداری كارمندان دولت ... بین کارکنان همان ... تخلفات اداری ...


325
قانون رسیدگی به تخلفات اداری ... آیا رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت ... یا نقض قوانین ...


913
قانون رسیدگی به تخلفات اداری ... آیا رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت ... یا نقض قوانین ...


385
قانون رسیدگی به تخلفات اداری كارمندان دولت. ... از بین کارکنان همان ... تخلفات اداری اعضاء ...


481
... مجموعه قوانین حقوقی ... به تخلفات اداری ... به تخلفات کارمندان دولت، مامور ...


479
... به شکایات قوانین ... اداری کارکنان دولت قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ...


868
... آشنائی با نظام رسیدگی به تخلفات اداری ... کارکنان محترم دولت ... اداری در اجرای قوانین ...


621
قانون رسیدگی به تخلفات اداری ... کارکنان دولت ... محترم به قوانین و مقررات اداری و ...


478
قوانین و مقررات ... مربوط به تخلفات اداری با امعان نظر به ... اسلامی مربوط به کارکنان دولت;


40
قوانین تخلفات اداری کارکنان ... قوانین تخلفات اداری کارکنان دولت. گوشه‌ای دیگر از تخلف ...


318
قوانین امور اداری ... هیأت رسیدگی به تخلفات اداری ... می کنند و کارکنان دولت ...


345
قانون رسیدگی به تخلفات اداری. ... یا اداری. 2- نقض قوانین و ... نماینده دولت در هر یک از ...