202
سازمان بیمه سلامت ایران// ... با توجه به دستور سازمان بیمه سلامت ، اجرای بخشنامه بیمه همگانی ...


449
امام علی(ع): چشم ها هرگز خداوند را نمی بینند، دل ها با ایمان درست خدا را می یابند.