214
حدود یک ماه قبل تیروئیدکتومی داشتم. ندول سرد و کیست های بزرگ بودند که همه را برداشته اند.


808
Shahsiah R, Esmati E, Malek M, Mousavi AS, Vakili M, Hashemi F. Endometrial Stromal Sarcoma. Gynecologic Cancers Tumor Board 2013 May 15;1(1):53-68.


184
بیماری فیبروکیستیک پستان اگرچه تغییرات فیبروکیستیک یا «ماستیت سیستیک» نامیده می‌شود ولی ...