647
نقد مسعود فراستی بر فیلم مادر علی حاتمی (هنر نمایش یا کاردستی؟)


673
به گزارش ایمنا، فراستی در ادامه منظره خود با زیبا کلام تاکید کرد: متاسفانه شما هم مثل ...