550
زمان واریز یارانه دی 95. هفتاد و یکمین مرحله یارانه نقدی مربوط به دی ماه 95 به ازاء هر نفر 45 ...