659
ده فرمان. سال تولید: 1956. کارگردان:سیسیل بی دمیل. بازيگران عمده : چارلتن هستن ، يول براينر ، آن ...