641
پیاده می‌روم و همرهان سوارانند. بیا به میکده و چهره ارغوانی ...


611
پیاده می‌روم و همرهان ... تو دستگیرشوای خضرپی‌خجسته که من پیاده می روم و همـرهان سـوارانـنـد


646
... تو را صبا و مرا آب دیده ... می توان به اشتباه و خطای خود ... پیاده می‌روم و همرهان ...


361
2/17/2016 · پیاده می‌روم و همرهان سوارانند بیا به میکده و چهره ارغوانی ...


958
غزل شماره 195 حافظ يكي از چند غزل خالص و ... پیاده می‌روم و همرهان سوارانند . ... می‌دهی فکر و ...


746
1/15/2017 · پیاده می‌روم و همرهان سوارانند بیا به میکده و چهره ارغوانی ...


85
پیاده می‌روم و همرهان سوارانند: بیا به میکده و چهره ارغوانی ...


505
... تو را صبا و مرا آب ... پیاده می‌روم و همرهان سوارانند بیا به ... دات کام می باشد و کپی ...


955
... اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و ... پیاده می روم و همرهان سوارانند ... صوتی می شه و بیشتر از ...


677
گفتم دلِ من دارد و می‌خواهم از او ... پـــیــاده مــی‌روم و هــمــرهــان ســوارانــنــد.


568
پیاده می روم و همرهان سوارانند بیا به میکده و چهره ارغوانی ...


566
پیاده می‌روم و همرهان سوارانند بیا به میکده و چهره ارغوانی ...


737
پیاده می‌روم و همرهان سوارانند: بیا به میکده و چهره ارغوانی ...


971
پیاده می‌روم و همرهان سوارانند: بیا به میکده و چهره ارغوانی ...


639
پیاده می روم و همرهان سوارانند. بیا به میکده و چهره ارغوانی ...


324
پیاده می‌روم و همرهان سوارانند بیا به میکده و چهره ارغوانی ...


526
پیاده می‌روم و همرهان سوارانند بیا به میکده و چهره ارغوانی ...


974
پیاده می روم و همرهان سوارانند. ... می گویی تو انتخاب داری سوار شو من پیاده می روم تو سرد و ...


955
پیاده می‌روم و همرهان سوارانند. بیا به میکده و چهره ارغوانی کن مرو به ...


675
و خداوند خطاب به ... در هر لحظه مسافتی را طی می‌کنند و همه ی نیروی ... پیاده می‌روم و همرهان ...