278
سیدموسی عثمان هستی . سیدموسی عثمان هستی طنزپردازشاعربی وزن وبی ترازو. سران پیشینِ جنبش روشنایی یا تیکداران بدنام تاریخ زده چرا صحنه را ترک کردند ؟


621
‎عبدالجمیل درررت‎. 13 likes. Artist. See more of ‎عبدالجمیل درررت‎ on Facebook. Log In


916
چراپرسان بیمارت ...