371
عنوان : (کارگزاران اموی در نظام خلافت عباسی ) ... {کارگزاران اموی در نظام خلافت عباسی}, journal = ...


409
مطالعات تاریخ اسلام. مشخصات مجله. آرشیو شماره ها (34)


154
کلمات کلیدی: کارگزاران اموی. موارد یافت شده: 1 1 - کارگزاران اموی در نظام خلافت عباسی (چکیده)


906
خلافت امویان در ... دولت اموی یا خلافت ... در خلافت معاویه، کارگزاران عرب به تخطی و تعدی به ...


841
... و دشمنی در خاندان اموی گردید ... از پیکر خلافت عباسی ... عظیم در نظام اداری و ...


269
دیوان قضا در خلافت عباسی و ... نظام حسبه در تشکیلات ... حسبه در عصر اموی و عباسی 3.


836
مسعودی در شرح اخبار یزیدبن عبدالملک اموی ... بزرگان عباسی، در بیان سبب ... نظام در نگرش ...


468
مجله مطالعات تاریخ اسلام تابستان 1391 - شماره 13. پایگاه های ما


64
وجیهه گل مکانی , هادی وکیلی , علی ناظمیان فرد , نقش کارگزاران امام علی در تامین امنیت اقتصادی, مطالعات تاریخ اسلام , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹, صفحه ۱۳۱-۱۶۰


82
در دوره اموی، مصادره ... گاه بی سابقه در خلافت عباسی مرسوم ... کارگزاران عصر عباسی در ...


268
... است، که در پاسخ به خلفای عباسی ... در کتاب سیمای کارگزاران ... خلافت اموی یک نظام ...


857
نقش کارگزاران امام علی(ع) در تامین امنیت ... کارگزاران اموی در نظام خلافت عباسی.


53
مشروعیت‌دادن به خلافت اموی و عباسی: ... سهل در جمعی از کارگزاران و ... ها؛ به نفع نظام ...


236
... اقوام اموی‌اش خلافت وی را در ... کارگزاران ... خلافت عباسی، نظام های خلافت ...


987
نظریه‌پردازان دستگاه خلافت اموی در ... کارگزاران ... گیری خلافت عباسی، نظام ...


132
این تفکر در سراسر تاریخ خلافت عباسی به چشم ... نظام وزارت ... در براندازی خلافت اموی ...


539
موقعیت سیاسی خلفای عباسی در ... ایران، خلافت اموی و سپس عباسی، با تسلط ... نظام دوست و ...


911
4_ دیوان قضا در خلافت عباسی و ... نظام حسبه در تشکیلات ... 2_ حسبه در عصر اموی و عباسی


423
با استقرار نظام اموی حکومت ... تا این که در روزگار خلافت عبدالملک ... کارگزاران به ...


459
نویسندگان در این مقاله می کوشند تا به ارزیابی میزان اتکای پولی خلافت عباسی بر این مرجع، و نیز وظیفه مصادره در مهار ثروت و به تبع آن قدرت در درون این دولت بپردازند.