94
@article{paperid:1030647, author = {ناظمیان فرد, علی}, title = {کارگزاران اموی در نظام خلافت عباسی}, journal ...


604
کلمات کلیدی: کارگزاران اموی. موارد یافت شده: 1 1 - کارگزاران اموی در نظام خلافت عباسی (چکیده)


469
تشکیل خلافت اموی در سال ۴۱ ... انتخاب کارگزاران حکومتی و ... گیری خلافت عباسی، نظام خلافت ...


275
ایرانیان‌ در دوران‌ خلافت‌ اموی‌ جدای‌ از جنگ ... نفرت‌ خلفا و کارگزاران‌ آنان ...


675
... و دشمنی در خاندان اموی گردید ... از پیکر خلافت عباسی ... عظیم در نظام اداری و ...


57
خلافت امویان در ... دولت اموی یا خلافت ... در خلافت معاویه، کارگزاران عرب به تخطی و تعدی به ...


303
کارگزاران اموی در نظام خلافت ...


558
زمینه ها و ماهیت بحران در خلفات عباسی در دوره ی خلافت مقتدر ... کارگزاران اموی در نظام خلافت ...


671
سفاح خلافت اموی را از ... کردن خلافت در خاندان عباسی ... تهدیدی برای نظام خلافت به ...


46
... اقوام اموی‌اش خلافت وی را در ... کارگزاران ... خلافت عباسی، نظام های خلافت ...


965
سفاح خلافت اموی را از ... کردن خلافت در خاندان عباسی ... تهدیدی برای نظام خلافت به ...


183
درویشان بکتاشی در اسناد تشکیلات اداری آستان قدس رضوی از صفویه تا ...


395
... اقوام اموی‌اش خلافت وی را در ... کارگزاران ... خلافت عباسی، نظام های خلافت ...


740
... که در پایان خلافت اموی در ... نظام خلافت عباسی شد ... کارگزاران و وزرای او، در ...


410
هنگامی كه انقلاب عباسی پیروز شد و ... جبرگرایانه اموی تكیه كنند زیرا كه در صفوف آنان ...


471
نویسندگان در این مقاله می کوشند تا به ارزیابی میزان اتکای پولی خلافت عباسی بر این مرجع، و ...


681
... شهر، خلافت‌ عباسی‌ را در معرض ... جدید در نظام ... که‌ در دوره‌ اموی ...


27
در 25 رمضان سال 129 هجری، مطابق با 9 ژوئن 747 میلادی، یکی از موالی ایرانی به نام ابومسلم، در رأس ...


543
بررسی مقایسه ای نظام آموزشی در ... در خلافت عباسی از ... کارگزاران غیرمسلمان در شرق ...


861
یرانیان با حمایت از خاندان عباسی پایتخت دارالاسلام را به دل ایرانشهر آوردند و خلافت ... در ...