176
سرِ شب، گرم تایپ کردن و نوشتن بودم که دکتر داود فیرحی زنگ زد. با صدایی که معلوم نبود شوخی می ...


218
روح‌اله شنبه, ‏1387/07/13 ‏20:16:20 با ارسال دانسته ها،معلومات و مطالعات جدید خود در زمینه های ...


72
سومین خورشید - مقالات-اربعین - ... سلام بر ستاره‎های سوخته بر اندام دشت! سلام بر بدن‎های چاک ...