409
سرِ شب، گرم تایپ کردن و نوشتن بودم که دکتر داود فیرحی زنگ زد. با صدایی که معلوم نبود ...


978
خود استاد هم میگه تقطیع سخنرانی بوده. کل سخنرانی ایشونو گوش کنین ببینین چی میگه بعد با ...


885
روح‌اله شنبه, ‏1387/07/13 ‏20:16:20 با ارسال دانسته ها،معلومات و مطالعات جدید خود در زمینه ...