87
پسر جوان روی صندلی مقابل میز قاضی نشسته بود. سر و وضع و حرف زدنش با بسیاری دیگر از متهمان ...


950
عنوان کتاب: مرگ چیست؟ نویسنده‌ها : ماتیو دولوبیه، ماری ابینه، گنائل بوله و کارتین پروتو