977
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر دارد ... بالای 40 سال دارند 30 درصد ...


166
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر دارد . ... شهر بیش از 15 سال عمر دارد که ...


821
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر دارد . ... شهر بیش از 15 سال عمر دارد که ...


986
... 40 درصد از ناوگان حمل ونقل عمومی موجود بالای 10 سال عمر دارد ... ناوگان تاکسیرانی ...


6
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر ... هم اکنون حدود 40 درصد از ...


78
... 40 درصد از ناوگان تاکسیرانی این ... 40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر ...


682
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر دارد . ... شهر بیش از 15 سال عمر دارد که ...


390
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر دارد . ... شهر بیش از 15 سال عمر دارد که ...


860
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر دارد . ... شهر بیش از 15 سال عمر دارد که ...


838
پایان سال در بالای جدول خواهیم بود ...


707
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر دارد . ... شهر بیش از 15 سال عمر دارد که ...


53
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر دارد . ... شهر بیش از 15 سال عمر دارد که ...


344
... به ناوگان تاکسیرانی تا 3 سال ... سال آینده بیش ... هوای شهر دارد بتوانیم ناوگان ...


288
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر دارد . ... شهر بیش از 15 سال عمر دارد که ...


691
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر دارد . ... شهر بیش از 15 سال عمر دارد که ...


331
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر دارد . ... شهر بیش از 15 سال عمر دارد که ...


900
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر دارد . ... شهر بیش از 15 سال عمر دارد که ...


764
... تاکسیرانی تبریز از ... ناوگان تاکسیرانی و ... با عمر بیش از یک سال;


878
... و تیبا دارد. ... بالغ بر ده سال عمر مفید خود ... خودرو جزء ناوگان تاکسیرانی تبریز ...


275
۶۵ واگن جدید به ناوگان مترو تهران - 96. ۶۵ واگن جدید به ناوگان مترو تهران - 96. دبلیو ...