205
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر ... تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر دارد .


838
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر دارد . ... شهر بیش از 15 سال عمر دارد که ...


172
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز ... بالای 15 سال عمر دارد . ... تبریز بالای 15 سال عمر ...


659
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر دارد . ... این شهر بیش از 15 سال عمر دارد که ...


402
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر دارد . ... این شهر بیش از 15 سال عمر دارد که ...


608
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر دارد . ... این شهر بیش از 15 سال عمر دارد که ...


948
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر دارد . ... این شهر بیش از 15 سال عمر دارد که ...


748
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر دارد . ... این شهر بیش از 15 سال عمر دارد که ...


190
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر ... رقم چهار هزار و 430 دستگاه 15 تا 20 سال عمر دارد.


602
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر ... رقم چهار هزار و 430 دستگاه 15 تا 20 سال عمر دارد.


539
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر دارد . ... این شهر بیش از 15 سال عمر دارد که ...


922
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر ... رقم چهار هزار و 430 دستگاه 15 تا 20 سال عمر دارد.


259
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر ... رقم چهار هزار و 430 دستگاه 15 تا 20 سال عمر دارد.


660
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر دارد . ... این شهر بیش از 15 سال عمر دارد که ...


839
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر دارد . ... این شهر بیش از 15 سال عمر دارد که ...


18
تاکسی‌های با عمر بالای 10 سال در تبریز ... مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تبریز در ... از ناوگان ...


456
تاکسی‌های با عمر بالای 10 سال در تبریز ... از 30 درصد ناوگان تاکسیرانی ; ... بجنورد 40 درصد ...


797
رانندگان بالای 50 سال که ... متوسط عمر تاکسیرانان 49 سال ... مسن ناوگان تاکسیرانی ...


104
... در کلانشهر تبریز تا پایان سال ... المللی وجود دارد ... از 15 به یک در چهار سال ...


715
نوسازی 40 درصد ... ناوگان تاکسیرانی کشور در ... بوده و عمر بالای 10 سال دارد ...