138
از آنجا که در اولین سطح بیان ژن مطرح می شوند، خیلی ... بر نقشه یابی qtl ها است ... چیست ؟ بيومتري ...


47
دانشمندان باید تصاویری از عملکرد ژن‌ها طی یک فرایند خاص در حال انجام تهیه کنند تا آن روند ...


90
نشانمند کردن ژن ... منجر به ایزولاسیون یک ژن برای qtl عملکرد در برنج شده است، اما ...


589
حال میتوان متوجه شد که دلیل تفاوت بیان ژن در دو قلمرو جانداران چیست.چون تعداد ژن ... Windows QTL ...


330
از طرفی مدل ifm فیشر و بالمر فرض می کند تعدا بسیاری qtl با اثر ... ، اثر متقابل ژن با محیط ...


960
یک ژن با فعالیت شناخته شده ... M.K,Krigberg.J,Samet.A,Tsialis.W,Wong.2007.Statistical genetic of quantitative traits linkage,maps,QTL.Springer ...


777
مزایای آنالیز با ژن ... کلونینگ براساس نقشه احتمالی و شاید هدف نقشه یابی لوسای صفات کمی (qtl) ...


324
‌‌‌‌ژن‌ درمانی ... یک‌ ژن‌ تاءثیرگذارروی‌ عملکرد حیوان‌ یا توالی‌ مجاور متصل‌ به qtl ...


501
تعداد qtl کنترل کننده یک ژن از یک تا بیش از ده برای گیاهان زراعی مختلف گزارش شده است.


129
RNA ،miRNAsهایی با طول 24-19 نوکلئوتیدی هستند که ژن های هدفشان را ... (یعنی نام لوکوس و QTL و ...


791
این مساله بسیار مهم است چرا که اگر پیوستگی یک مارکر با ژن مورد نظر تایید شود آنگاه می ... (qtl ...


499
“اگر بهترین هاپلوتایپ ها یا ژن­ها از ... نظر شما در مورد وبسایت چیست ... نرم افزار Windows QTL ...


702
تاكنون با تاكيد بر عملكرد تجمعي ژن‌ها، ارزش اصلاحي حيوانات برآورد گرديده و استفاده ... (qtl ...


664
تعداد qtl کنترل کننده یک ژن از یک تا بیش از ده برای گیاهان زراعی مختلف گزارش شده است.


164
با انتقال‌ ژن‌ مورد ... ‌ ژن‌ تاثیرگذار روی‌ عملکرد حیوان‌ یا توالی‌ مجاور متصل‌ به qtl ...


652
V.inaequalis یک قارچ میله ای هاپلوئید است که طرح ژن به ژن را به طور متقابل در گیاه و پاتوژن القا می کند.مرحله ی جنسی این قارچ سازگاری سالانه با میزان و شرایط محیطی را ممکن می کند و باعث افزایش پتانسیل ...


863
عادل کشـــــــــــــــــــــــــــــــــاورز - تعیین مکان های ژنهای کنترل کننده صفات کمی (qtl) عملکرد و اجزا عملکرد در رگه های جو هاپلوئید مضاعف شده - …


245
تعداد qtl کنترل کننده یک ژن از یک تا بیش از ده برای گیاهان زراعی مختلف گزارش شده است.


209
بیوتکنولوژی چیست ... 4- انتقال ژن يا مهندسي ژنتيك 5- انتخاب بر اساس نشانگرها و qtl


675
نویسنده: محمد قادرزاده، دانشجوی دکتری ژنتیک و اصلاح نژاد دام، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری بیان ژن بیان ژن، استفاده از اطلاعات ژن جهت ایجاد فرآورده مورد نیاز سلول و …